Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til absorberende hygieneprodukter

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/763/EU av 24. oktober 2014 om fastsettelse av miljøkrierier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter

Commission Decision 2014/763/EU of 24 October 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for absorbent hygiene products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Det er fastsatt kriterier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter. Produktgruppen "absorberende hygieneprodukter" omfatter babybleier, hygienebind til kvinner, tamponger om ammeinnlegg, som kan kastes etter bruk, og som består av naturfibre og polymerer med fiberinnhold under 90 vektprosent (med unntak for tamponger).

Inkontinensartikler og andre produkter som er omfattet av rådsdirektiv 93/42/EØF, er ikke omfattet.

Merknader
Behandling av saker om innlemmelse av kriterierdokumenter for tildeling av EU-miljømerket, behandles etter hurtigprosedyren "fast-track-procedure".

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og mijøkrav.

Rettsakten grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten. Den anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 24. oktober 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 6. november 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2014
Anvendelsesdato i EU
26.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0763
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro