Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1525 av 4. september 2017 om endring av beslutning 2014/256/EU om å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bearbeidede papirprodukter

Commission Decision (EU) 2017/1525 of 4 September 2017 amending Decision 2014/256/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to converted paper products

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.9.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.9.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vedtak 2014/256/EU utløper 2. mai 2017. Gyldigheten til miljøkriteriene for produktgruppen bearbeidede papirprodukter med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav forlenges til 31. desember 2020.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 5. mai 2017. Kommisjonsvedtaket dreier seg om å forlenge gyldigheten til miljøkriterene til bearbeidede papirprodukter.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumener for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettesakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 4. september 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 6. september 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.09.2017
Anvendelsesdato i EU
26.09.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Barne- og likestillingsdepartementet
Informasjon fra departementet