Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til EU-miljømerket til sepe, shampo, og hårbalsam: forelngelse av gyldigheten

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/793/EU av 19. desember 2013 om endring av vedtak 2007/506/EF for å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til sepe, shampo, og hårbalsam

Commission Decision 2013/793/EU of 19 December 2013 amending Decision 2007/506/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to soaps, shampoos and hair conditioners

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.05.2014)

Sammendrag av innhold
Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til sepe, shampo og hårbalsam gikk ut 31. desember 2013. Kommisjonens vedtak 2013/793/EU forlenger gyldigheten for disse kriteriene til 31. desember 2014.

Merknader
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-mijømerket i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. I dette tilfellet er det kun tale om forlengelse av gyldigheten av kriteriene.

Rettsakten grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen miljømerking anser denne forlengelsen som akseptabel og kurant.

Vurdering
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 19. desember 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 21. desember 2013.

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EU-siden v/EEAS.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2013
Anvendelsesdato i EU
10.01.2014
Opphører å gjelde
31.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0793
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro