Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/391/EU av 23. juni 2014 om fastsetting av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser

Commission Decision 2014/391/EU of 23 June 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for bed mattresses

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.07.2014)

Sammendrag av innhold
Vedtaket er en revisjon av tidligere krav til miljømerking i Kommisjonsvedtak 2009/598/EF.

Miljøkravene til madrasser er strammet inn i forhold til tidligere kravdokument. Det er fokusert på blant annet miljø- og helsefarlige kjemikalier benyttet ved produksjon av madrassene og på å redusere restnivået av giftige forbindelser i den ferdige madrassen. Et betydelig arbeid er nedlagt for å kartlegge hvilke kjemikalier som brukes i forbindelse med madrasser for å oppdatere kravene i henhold til Rådsforordning 66/2010 om EU-miljømerket.

Merknader
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.)

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking anser kriteriene for å være tilfredsstillende og relevante og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 23. juni 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 25. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2014
Anvendelsesdato i EU
15.07.2014
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0391
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro