Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1392 av 25. juli 2017 om endring av beslutning 2014/350/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter

Commission Decision (EU) 2017/1392 of 25 July 2017 amending Decision 2014/350/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for textile products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.9.2017)

Sammendrag av innhold
Det er behov for en klargjøring av Kommisjonens vedtak 2014/350/EU og spesifisering av hvilke tekstilfibre miljøkriteriene skal gjelde for, samt å støtte potensialet for miljømerking av tekstilprodukter.

Det er nødvendig å forbedre begrepsbruken når det gjelder tekstilfiberkriteriene og kriteriene 1 i vedlegg til vedtak 2014/350/EU. Dette for å klargjøre unntakene som gjelder når gjenbrukte fibre benyttes eller når økologiske bomullsfibre benyttes, og hvordan en skal fastsette prosentdelen av bomull i kriteriene 1 (a) og 1 (b). Det er behov for å harmonisere begrepsbruken som benyttes i økologisk bomull, IPM bomull og restriksjonskravene ved bruk av sprøytemidler som benyttes i produktgruppene tekstiler, fottøy og møbler. De reviderte kriteriene som finnes i Kommisjonens vedtak 2016/1332/EU legges til grunn for harmoniseringen. I produkter hvor det påstås at innholdet av økologisk bomull er laget i samsvar med kriteriet 28 i vedtak 2014/350/EU, er det nødvendig å begrense innholdet av bomull som ikke er økologisk samt av bomull som er genmodifisert (GMO). Videre bør det vurderes å tillate en påstand i tillegg angående bruk av bomull som ikke er genmodifisert i kriteriet 28.

Videre legges det opp til flere andre klargjøringer av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter som det er behov for.

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 3. februar 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen MIljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 25. juli 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 27. juli 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.2017
Anvendelsesdato i EU
16.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1392
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro