Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tissuepapir

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/568/EF av 9. juli 2009 om etablering av miljøkriterier for tildeling av Fellesskapets miljømerke til tissuepapir

Commission Decision 2009/568/EC of 9 July 2009 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label for tissue paper

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Fællesskabets miljømærke kan i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2) Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der for hver produktgruppe fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(3) Den foreskriver endvidere, at miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til kriterierne, skal gennemgås i god tid inden udløbet af gyldighedsperioden for de kriterier, der er specificeret for hver produktgruppe.

(4) Der er i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 foretaget en gennemgang af miljøkriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2001/405/EF af 4. maj 2001 om miljøkriterier for tildeling af EF-miljømærket til tissue-papirprodukter. Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder til den 4. januar 2010.

(5) Gennemgangen har vist, at den videnskabelige og markedsmæssige udvikling gør det hensigtsmæssigt at ændre definitionen af produktgruppen og fastsætte nye miljøkriterier.

(6) Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne beslutning.

(7) For endvidere at præcisere, at visse produkter omfattet af Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler bør udelukkes fra den pågældende produktgruppes anvendelsesområde, er det nødvendigt at ændre definitionen af produktgruppen i beslutning 2001/405/EF.

(8) Beslutning 2001/405/EF bør derfor erstattes.

(9) Producenter, hvis produkter er blevet tildelt miljømærket for tissuepapir på basis af kriterierne i beslutning 2001/405/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, således at de får tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter til de reviderede kriterier og krav. Producenterne bør også kunne vælge at forelægge ansøgninger enten på grundlag af kriterierne i beslutning 2001/405/EF eller på grundlag af kriterierne i nærværende beslutning, indtil gyldigheden af førstnævnte beslutning ophører.

(10) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.07.2009
Anvendelsesdato i EU
18.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 191-199
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
03.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0568
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro