Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/363/EU av 13. juni 2014 som endrer vedtak 2007/742/EF om varmepumper som er drevet ved elektrisitet, gass eller gassabsorpsjon

Commission Decision 2014/363/EU of 13 June 2014 amending Decision 2007/742/EC on electrically driven, gas driven or gas absorption heat pumps

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.07.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vedtak 2014/363/EU omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere beslutning 2007/742 angående miljømerking av varmepumper som er drevet med elektrisitet, gass eller gassabsorpsjon. Vedtaket er gjort i påvente av revisjon av miljøkravene for disse produktene som ventes påbegynt i løpet av 2015. Vedtaket fra 2007 forlenges til 31. desember 2016.

Merknader
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet. Vedtaket anses som tilfredsstillende, relevant og akseptabelt og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 13. juni 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 17. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2014
Anvendelsesdato i EU
07.07.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0363
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro