Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2287 av 8. desember 2017 om spesifisering av importskjemaer som skal benyttes i tilknytning til import av kvikksølv og visse kvissølvforbindelser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/852

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2287 of 8 December 2017 specifying the forms to be used in relation to the import of mercury and of certain mixtures of mercury pursuant to Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council on mercury

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med artikel 3 i Minamatakonventionen om kviksølv (»Minamatakonventionen«) er det fastsat i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2017/852, at kviksølv og visse kviksølvblanding er kun kan importeres til Unionens toldområde til andre formål end bortskaffelse som affald, hvis den importerende medlemsstat har givet skriftlig tilladelse til importen. Hvis det eksporterende land ikke er part i Minamatakonventionen, kan der kun gives tilladelse, hvis det eksporterende land også har fremlagt certificering for, at kviksølvet ikke stammer fra primær udvinding.

(2) Formularerne, der skal anvendes, når der gives tilladelse eller afslag, og som certificering for, at kviksølvet ikke stammer fra primær udvinding, bør stemme overens med de formularer, der er fastsat i afgørelse UNEP/MC/COP.1/5, som er vedtaget af konferencen af parterne i Minamatakonventionen på deres første møde, og om fornødent tilpasses for at tage hensyn til kravene i forordning (EU) 2017/852.

(3) For at få overensste mmelse med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/852, bør anvendelsen af denne afgørelse udskydes til den 1. januar 2018.

(4) Foranstaltning erne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 22 i forordning (EU) 2017/852

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet