Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2287 av 8. desember 2017 om bruk av skjemaer ved importsøknader for kvikksølv og kvikksølvforbindelser i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/852 om kvikksølv

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2287 of 8 December 2017 specifying the forms to be used in relation to the import of mercury and of certain mixtures of mercury pursuant to Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council on mercury

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.9.2019)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten (EU 2017/2287) er en gjennomføringsbeslutning knyttet til EUs nye kvikksølvforordning (EU 2017/852) (kvikksølvforordningen). Kvikksølvforordningen forbyr kvikksølv i nærmere angitte produkter og regulerer hele livsløpet for bruk og håndtering av kvikksølv, herunder utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til luft, vann og jord. Kvikksølvforordningen er fra norsk side vurdert som relevant og akseptabel, men det er behov for tilpasninger, og rettsakten er fortsatt til vurdering i EFTA-landene (se eget EØS-notat om kvikksølvforordningen).

Gjennomføringsbeslutningen gjelder skjemaer som skal brukes ved import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser som ikke er avfall. Etter kvikksølvforordningens artikkel 4 (1) er det i utgangspunktet forbudt å importere kvikksølv og kvikksølvforbindelser som angitt i vedlegg I til kvikksølvforordningen, men medlemsstatene kan på visse vilkår gjøre unntak fra importforbudet. Skjemaene i gjennomføringsbeslutningen skal da benyttes. Skjema 1 skal brukes for samtykke/ikke samtykke til import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til EU/EØS. Skjema 2 skal brukes til sertifisering av at kvikksølvet ikke er fra primær kvikksølvutvinning, der hvor eksportlandet ikke er part til Minimata-konvensjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kvikksølvforordningen er foreslått gjennomført i § 2-4 i produktforskriften. Denne gjennomføringsbeslutningen vil innebære at den foreslåtte § 2-4 må endres slik at gjennomføringsbeslutningen nevnes i oppregningen i produktforskriften § 2-4 over rettsakter som gjennomføres i norsk rett gjennom denne forskriftsbestemmelsen. Etter produktforskriften § 2-3 har vi i dag et totalforbud mot import av kvikksølv. § 2-3 lister opp visse typer unntak fra dette forbudet og det kan søkes om unntak fra forbudet etter produktforskriften § 7-1. Etter kvikksølvforordningen og gjennomføringsbeslutningen må man, dersom man ønsker unntak fra importforbudet, også måtte oppfylle kravene i kvikksølvforordningen og fylle ut skjemaet vedtatt i gjennomføringsbeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ettersom gjennomføringsbeslutningen i det vesentlige ikke vil medføre endrede krav til norske virksomheter, industri eller offentlig sektor forventes de økonomiske konsekvensene for de berørte ved de endringene som foreslås gjennomført å være ubetydelige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialuvalget for miljø i desember 2018. Rettsakten ble funnet relevant og akseptabel.

Forslag til gjennomføring av rettsakten i produktforskriften har vært på høring med frist 5. mars 2018. Ingen av høringsinstansene hadde merknader.

Vurdering
Rettsakten er til vurdering.

Status
Gjennomføringsbeslutnigen trådte i kraft i EU 1. januar 2018, samtidig med kvikksølvforordningen.

Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA-statene, og må ses i sammenheng med kvikksølvforordningen som også er til vurdering.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet