Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2287 av 8. desember 2017 om bruk av skjemaer ved importsøknader for kvikksølv og kvikksølvforbindelser i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/852 om kvikksølv

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2287 of 8 December 2017 specifying the forms to be used in relation to the import of mercury and of certain mixtures of mercury pursuant to Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council on mercury

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.5.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder en gjennomføringsbeslutning knyttet til EUs nye kvikksølvforordning EU 2017/852 som trådte i kraft i EU 1. januar 2018. Denne forordningen regulerer bruk og utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til luft, vann og jord. Kvikksølvforordningen er til vurdering i EFTA-landene. Jf. eget EØS-notat om denne kvikksølvforordningen, er den ansett som EØS-relevant og akseptabel fra norsk side, mens eventuelle tekniske tilpasninger er under vurdering.

EU-kommisjonen vedtok den 8. desember 2017 en gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2287 i medhold av kvikksølvforordningen (EU) 2017/852. Gjennomføringsbeslutningen gjelder skjemaer som skal brukes ved import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser som ikke er avfall, i henhold til artikkel 6 i kvikksølvforordningen. Endringen trådte i kraft i EU 1. januar 2018, samtidig som kvikksølvforordningen (EU) 2017/852.

Etter kvikksølvforordningens artikkel 4 (1) er det i utgangspunktet forbudt å importere kvikksølv og kvikksølvforbindelser som angitt i vedlegg I til kvikksølvforordningen. Som unntak fra importforbudet kan medlemsstatene etter søknad gi samtykke til import av kvikksølv eller kvikksølvforbindelser. Skjemaene vedtatt i gjennomføringsbeslutningen skal da benyttes.

Skjema 1 skal brukes for samtykke/ikke samtykke til import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til EU/EØS. Skjema 2 skal brukes til sertifisering av at kvikksølvet ikke er fra primær kvikksølvutvinning, der hvor eksportlandet ikke er part til Minimatakonvensjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kvikksølvforordningen er i Norge foreslått gjennomført i § 2-4 i produktforskriften. Den nye gjennomføringsbeslutningen i kvikksølvforordningen fra EU vil innebære at den foreslåtte § 2-4 må endres slik at gjennomføringsbeslutningen nevnes i oppregningen i produktforskriften § 2-4 over forordninger som gjennomføres i norsk rett gjennom denne bestemmelsen. Etter produktforskriften § 2-3 har vi i dag et totalforbud mot import av kvikksølv. Man kan søke unntak fra forbudet etter produktforskriften § 7-1. Etter den nye gjennomføringsbeslutningen må man, dersom man ønsker unntak fra importforbudet, også måtte oppfylle kravene i kvikksølvforordningen og fylle ut skjemaet vedtatt i gjennomføringsbeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ettersom gjennomføringsbeslutningen i det vesentlige ikke vil medføre endrede krav til norske virksomheter, industri eller offentlig sektor forventes de økonomiske konsekvensene for de berørte ved de endringene som foreslås gjennomført å være ubetydelige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal vurderes av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert.

Vurdering
Er til vurdering.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt 8. desember 2017 og publisert i OJ 12. desember 2017.Gjennomføringsbeslutningen gjelder i EU fra 1. januar 2018, samtidig som kvikksølvforordningen (EU) 2017/852.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene, og må ses i sammenheng med selve kvikksølvforordningen 2017/852 som også er til vurdering.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet