Hjem

Ukentlig nyhetsbrev

Ukentlig oversikt over nye og endrede saker på hver enkelt sektor

Påmelding

Tidligere utgaver

Følg oss på Twitter

Europalov på Twitter

Nytt på siden

Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser

Saksområde: Miljø: luft (EØS-avtalens vedlegg 20.3)

Ansvarlig departement: Klima- og miljødepartementet

Behandlende organ: Forvaltningen: norske rettsregler under utarbeidelse

Sakstype: Beslutning


 
 
FULL TITTEL

Kommisjonsbeslutning 2010/634/EU av 22. oktober 2010 som justerer samlet kvotemengde for 2013 for EU-landene og om oppheving av beslutning 2010/384/EU

Commission Decision of 22 October 2010 adjusting the Union-wide quantity of allowances to be issued under the Union Scheme for 2013 and repealing Decision 2010/384/EU
SISTE ENDRING
EU
Vedtatt i EU: 
22.10.2010
Anvendes fra i EU: 
12.11.2010
EØS
Vedtatt i EØS-komiteen: 
13.12.2013
EØS-beslutningens ikrafttredelse: 
14.12.2013
Implementeringsfrist (anvendelse) i EØS: 
14.12.2013
NORGE

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fastsettelse av samlet kvotemengde i EUs kvotesystem for handel med klimagasser. Rettsakten er en endring av beslutning 2010/384/EU og oppjusterer den samlete kvotemengden som ble fastsatt der ved at det også tas høyde for de nye sektorene som blir inkludert i EUs kvotesystem fra og med 2013. Beslutning 2010/384/EU gjaldt bare fastsettelsen av den delen av samlet kvotemengde som korresponderer med det omfanget EUs kvotesystem hadde i perioden 2008-2012. Rettsakten omfatter ikke EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge, og er således ikke en endelig fastsettelse av kvotemengden for EUs kvotesystem for perioden 2013-2020.

Utslippstallene for EFTA-statene ble tatt med i den endelige beregningen av samlet kvotemengde for 2013, som ble satt til 2 084 301 856 kvoter for året 2013. Dette tallet omfatter de 28 EU-statene og de tre EFTA-statene. Tallet inkluderer ikke luftfartssektoren. Den endelige tallet for samlet kvotemengde for 2013 på 2 084 301 856 kvoter, ble fastsatt i kommisjonsbeslutning 2013/448/EU ved en endring i tallet i kommisjonsbeslutning 2010/384/EU.

Kvotemengden skal nedjusteres hvert år med et fast tall tilsvarende 1,74 prosent av det som ville ha vært kvotemengden i 2010, eller 38 264 246 kvoter hvert år. Denne årlige nedjusteringen av kvotemengden vil fortsette også etter 2020.

Merknader
Rettsakten er vedtatt med hjemmel i EUs klimakvotedirektiv (direktiv 2007/87/EF) artikkel 9 og artikkel 9a(3). Rettsakten vurderes ikke å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har foreløpig ikke vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert.

Vurdering
Rettsakten ble opprinnelig vurdert som unødvendig å innlemme i EØS-avtalen da rettsakten bare omfattet tall for EU 27. Det var på forhånd kjent at rettsakten skulle erstattes av en ny rettsakt som også omfattet tall for EFTA 3 (Island, Liechtenstein og Norge). I samråd med EFTA-sekretariatet besluttet derfor EFTA-statenes eksperter at rettsakten kunne holdes utenfor EØS-avtalen. EU-siden hadde ikke innvendinger til dette. Norge returnerte derfor ikke standardskjema for rettsakten.

I forbindelse med behandling av kommisjonsbeslutning 2013/448/EU understreket EFTA-sekretariatet at det ikke er mulig å innlemme en rettsakt som endrer en annen rettsakt uten også å innlemme rettsakten som blir endret. For å innlemme kommisjonsbeslutning 2013/448/EU er det derfor nødvendig å innlemme kommisjonsbeslutning 2010/634/EU.

Kommisjonsbeslutning 2013/448/EU ble behandlet i Spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre. Spesialutvalget anså beslutningen for EØS-relevant og akseptabel og åpnet for å innlemme beslutningen i EØS-avtalen uten tilpasninger. Kommisjonsbeslutning 2010/634/EU som omtales i dette EØS-notatet inneholder ikke materielle bestemmelser utover det som blir endret i kommisjonsbeslutning 2013/448/EU.

Miljøverndepartementet har på bakgrunn av spesialutvalgets aksept til å innlemme beslutning 2013/448/EU vurdert det som akseptabelt også å åpne for innlemmelse av beslutning 2010/634/EU. Av tidshensyn, da det haster å få innlemmet beslutning 2013/448/EU, er det ikke innhentet forutgående samtykke i Spesialutvalget for miljø. MD har samtykket til at EØS-komitébeslutningen om innlemmelse av beslutning 2013/448/EU også omfatter rettsakten som er tema for dette EØS-notatet. Spesialutvalget ble orientert om innlemmelsen av rettsakten på møtet 31. oktober 2013, og hadde ikke innvendinger til den fremgangsmåte som ble valgt.

Årsaken til hastverket i saken er at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) trenger beslutning 2013/448/EU som rettslig grunnlag for sin endelige beslutning om å godkjenne EFTA-statenes planer for tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013-2020, noe som vil være en forutsetning for at det kan deles ut kvoter til de kvotepliktige virksomhetene.

Status
Rettsakten ble vedtatt 22. oktober 2010.

 
RELATERTE SAKER PÅ EUROPALOV
 
Lenkene under er blitt plukket ut automatisk baserte på en analyse av alt tekstinnhold på Europalov. Noen lenker vil derfor også kunne vise til ikke-relaterte saker på nettstedet.