Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2084 av 14. desember 2020 om endring og korrigering av gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 om verifisering av data og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2084 of 14 December 2020 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2018/2067 on the verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre overensstemmelse mellem verifikation af årlige emissionsrapporter i henhold til artikel 15 i direktiv 2003/87/EF og verifikation af de data om aktivitetsniveau, der er indsamlet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1842, samt for at udnytte synergieffekten, bør der indføres bestemmelser for verifikation af årlige rapporter om aktivitetsniveau, der er foreskrevet i artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1842 inden for de retlige rammer, der er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067.

(2) Harmoniserede standarder som den harmoniserede standard vedrørende krav til drivhusgasvaliderings- og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller andre former for anerkendelse revideres regelmæssigt. Der bør foretages en række ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067 for at bringe den i overensstemmelse med de gældende standarder og for at præcisere kravene til verifikatorens procedurer og for driften af verifikatorens styringssystem.

(3) Det er vigtigt at tydeliggøre, at formodningen om overensstemmelse, jf. artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067, ikke fritager verifikatoren fra at anvende de programspecifikke krav i nævnte gennemførelsesforordning, og at nævnte formodning om overensstemmelse ikke finder anvendelse på visse bestemmelser i gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067, når det er vigtigt, at målene og principperne i bilag V til direktiv 2003/87/EF bevares.

(4) I henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/331 og gennemførelsesforordning (EU) 2019/1842 er driftsleder af et anlæg, der ansøger om gratistildeling i overensstemmelse med artikel 10a i direktiv 2003/87/EF, forpligtet til at medtage de relevante overvågningsbestemmelser i en overvågningsmetodeplan. Det er derfor ikke længere hensigtsmæssigt at foreskrive verifikation af aspekter, der er relevante for en sådan gratistildeling, i forbindelse med verifikation af overvågningsplanen inden for rammerne af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067.

(5) For at sikre at evalueringen af verifikationen kan gennemføres effektivt og rettidigt, bør bestemmelserne vedrørende den kompetente myndigheds adgang til den interne verifikationsdokumentation ændres.

(6) For at fremme harmoniseringen inden for Unionen yderligere og forbedre akkrediteringssystemets effektivitet der det vigtigt at skabe klarhed om de krav, der skal opfyldes af verifikatorer, der anmoder om akkreditering i medfør af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067.

(7) Efter offentliggørelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067 har det vist sig, at den indeholder fejl af forskellig karakter, som det er nødvendigt at berigtige. Navnlig er nummeret på delegeret forordning (EU) 2019/331 udeladt i hele teksten, og det skal indsættes.

(8) Tilfælde af force majeure, som ligger uden for driftslederens eller luftfartøjsoperatørens kontrol, kan forhindre verifikatoren i at foretage fysiske besøg på anlægget i overensstemmelse med artikel 21 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067. I disse tilfælde bør det tillades, at verifikatorer gennemfører virtuelle besøg på anlægget, forudsat at specifikke betingelser er opfyldt.

(9) Gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067 bør derfor ændres og berigtiges.

(10) Det er hensigtsmæssigt, at ændringerne af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067 finder anvendelse på verifikationen af drivhusgasemissioner, tonkilometerdata og tildelingsdata vedrørende den fjerde handelsperiode. Anvendelsen af de relevante bestemmelser i denne forordning bør derfor udskydes til den 1. januar 2021.

(11) De foranstaltninger, der fastsættes i nærværende forordning, er i overensstemmelse med Udvalget for Klimaændringers holdning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet