Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om opprettelse av et EU-register

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Registersystemet sikrer en korrekt registrering af transaktioner i medfør af EU's emissionshandelssystem (EU ETS), der er oprettet ved direktiv 2003/87/EF, Kyoto-protokollen og beslutning nr. 406/2009/EF. Registrene er standardiserede og sikre elektroniske databaser, der indeholder fælles data til sporing af udstedelse, besiddelse, overdragelse og annullering af de relevante enheder, til sikring af offentlig adgang og den fornødne fortrolighed og til at sikre, at overdragelser ikke er i strid med forpligtelserne.

(2) Hvis nødvendigt og så længe som nødvendigt for at beskytte EU ETS' miljømæssige integritet, må luftfartsoperatører og andre operatører omfattet af EU ETS ikke anvende kvoter, som er udstedt af en medlemsstat, som har meddelt Det Europæiske Råd, at den agter at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I lyset af forhandlingerne i medfør af artikel 50 i TEU og i medfør af artikel 12, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF bør Kommissionen jævnligt vurdere, om forbuddet mod at bruge kvoterne stadig er nødvendig, navnlig i situationer, hvor EU-retten endnu ikke ophører med at finde anvendelse i den pågældende medlemsstat, eller hvis det er tilstrækkeligt sikret, at returneringen af kvoterne sker på en retligt bindende måde, inden traktaterne ophører med at finde anvendelse.

(3) Denne forordning bør træde i kraft hurtigst muligt og gælde fra den 1. januar 2018, således at foranstaltningerne kan træde i kraft med hensyn til kvoter, der skal tildeles gratis, ombyttes med internationale kreditter eller auktioneres i 2018. Forordningens bestemmelser berører ikke eventuelle fremtidige aftaler med en sådan medlemsstat.

(4) Der bør træffes passende tekniske foranstaltninger for at sikre denne forordnings effektivitet på dens anvendelsestidspunkt.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet