Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser angående ICAO-regler om overvåking, rapportering og verifisering av utslipp fra luftfarten

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 6. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til tiltak bestemmelser av Den internasjonale luftfartsorganisasjonen for sivil luftfart (ICAO) for overvåking, rapportering og verifisering av utslipp fra luftfarten med sikte på gjennomføring av globale markedsbaserte bestemmelser

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 6 March 2019 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards measures adopted by the International Civil Aviation Organisation for the monitoring, reporting and verification of aviation emissions for the purpose of implementing a global market-based measure

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 28c i direktiv 2003/87/EF tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage bestemmelser om den fornødne overvågning, rapportering og verifikation af emissioner med henblik på gennemførelsen af Organisationen for International Civil Luftfarts ("ICAO") globale markedsbaserede foranstaltning på alle ruter, der er omfattet af den pågældende foranstaltning. Af hensyn til retssikkerheden og klarheden er det nødvendigt at specificere de flyvninger, der er omfattet af disse bestemmelser, med henvisning til de relevante ruter og luftfartøjsoperatører.

(2) I forbindelse med EU's emissionshandelssystem gælder der regler for overvågning og rapportering af emissioner samt verifikation af emissionsrapporter i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067. Disse regler er blevet ajourført og videreudviklet for så vidt angår overvågning og rapportering af emissioner ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066, som finder anvendelse fra den 1. januar 2021. I gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 og (EU) 2018/2067 tages der hensyn til første udgave af de internationale standarder og den internationale anbefalede praksis, som blev vedtaget af ICAO den 27. juni 2018. Af hensyn til den administrative effektivitet og for at minimere operatørernes overholdelsesomkostninger bør bestemmelserne for gennemførelsen af ICAO's globale markedsbaseredeforanstaltning og bestemmelserne i forordning (EU) nr. 601/2012 samt bestemmelserne i nævnte gennemførelsesforordninger tilpasses indbyrdes.

(3) I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 kan medlemsstaterne foreskrive brug af elektroniske skabeloner og bestemte filformater til rapportering af emissioner fra luftfartsaktiviteter i henhold til direktiv 2003/87/EF. For at sikre, at luftfartøjsoperatører også kan overholde sådanne krav ved rapportering af emissionsmængder i forbindelse med ICAO's globale markedsbaserede foranstaltning, bør Kommissionen offentliggøre et specifikt elektronisk dataudvekslingsformat.

(4) Det forhold, at der for visse flyvninger anvendes overvågnings-, rapporterings-og verifikationskrav, som udelukkende gælder for luftfartøjsoperatører i EØS, anses ikke for at forårsage konkurrenceforvridning. Derfor kan sådanne krav vedtages på grundlag af artikel 28c i direktiv 2003/87/EF.

(5) For at sikre, at alle relevante emissioner identificeres præcist, bør Kommissionen have mulighed for at anmode Eurocontrol om bistand til at supplere emissionsdata, hvis det er relevant.

(6) Kommissionen bør fremsende relevante verificerede emissionsdata til ICAO's sekretariat med henblik på at sikre en fuldstændig og rettidig indberetning af emissionsdata vedrørende alle relevante flyvninger —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet