Laminert limtres og fingerleddet konstruksjonsvirkes motstandsdyktighet mot brann

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 20. mars 2017 om krav til klassifisering, uten prøving, av laminerte limtreprodukter som omfattes av den harmoniserte standard EN 14080 og produkter av fingerleddet kontruksjonstrevirke som omfattes av den harmoniserte standard 15497 , med hensyn til deres brannpåvirkning, og om endring av vedtak 2005/610/EF

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 20 March 2017 on the conditions for classification, without testing, of glued laminated timber products covered by the harmonised standard EN 14080 and structural finger jointed solid timber products covered by the harmonised standard EN 15497 with regard to their reaction to fire and amending Decision 2005/610/EC

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Et system til klassificering af byggevarers ydeevne med hensyn til deres reaktion ved brand blev vedtaget i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364. Laminerede limtræsprodukter og produkter af fingerskarret konstruktionstræ er blandt de byggevarer, som denne delegerede forordning finder anvendelse på.

(2) Allerede i Kommissionens beslutning 2005/610/EF blev der fastsat ydeevneklasser med hensyn til reaktion ved brand for laminerede limtræsprodukter, som er omfattet af EN 14080 i tabel 1 i bilaget til beslutningen. Yderligere prøvning af disse produkter har imidlertid begrundet en ændring af de betingelser, der er fastsat i nævnte beslutning for disse produkter.

(3) Prøvninger har vist, at laminerede limtræsprodukter, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14080, og produkter af fingerskarret konstruktionstræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 15497, har en stabil og forudsigelig ydeevne med hensyn til reaktion ved brand, forudsat at de opfylder visse betingelser vedrørende træets mindste gennemsnitlige massefylde og produktets mindste gennemsnitlige tykkelse.

(4) Laminerede limtræsprodukter, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14080, og produkter af fingerskarret konstruktionstræ, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 15497, bør derfor anses for at opfylde en bestemt ydeevneklasse for reaktion ved brand, der er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364, på de relevante betingelser uden behov for yderligere prøvning.

(5) Af hensyn til retssikkerheden bør tabel 1 i bilaget til beslutning 2005/610/EF derfor udgå, og bilaget til denne forordning bør i stedet finde anvendelse på laminerede limtræsprodukter omfattet af den harmoniserede standard EN 14080 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet