Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly

Tittel

Rådsdirektiv (EU) 2017/738 av 27. mars 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak om tilpasning til den tekniske utvikling for så vidt angår bly

Council Directive (EU) 2017/738 of 27 March amending, for the purpose of adapting to technical progress, Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards lead

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Photo: FreeImages

Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy fra 28. oktober 2018. Dette kan gi positive effekter for eksempel når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.

Nærmere omtale

BAKGRUNN - I (fra Rådets pressemelding 15.5.2017)

Safety of toys - Lower thresholds for lead content in toys

The Council approved more stringent limit values for lead in toys in order to ensure adequate protection of children by amending the directive on toy safety (2009/48/EC).

The adoption by the Council of the Commission proposal (12153/16 + ADD1+ ADD2 + ADD3) will align the current migration limits for lead in toys with the latest scientific data in order to reduce children's exposure to lead.

New scientific evidence shows that the level of protection against exposure to lead, as established in 2009 (point 13 of part III of annex II to directive 2009/48/EC) is no longer appropriate.

The European Parliament did not object to the adoption of the new migration limits.

The Toy Safety Directive sets out strict requirements for chemical substances in toys. It contains an obligation to systematically review the occurrence of hazardous chemicals in toys taking into account new scientific evidence.

BAKGRUNN - II (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.12.2016)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF inneholder migrasjonsgrenser for leketøy eller bestanddeler av leketøy for en rekke grunnstoff, herunder bly, i tørt, sprøtt, pulverliknende eller bøyelig leketøymateriale, i flytende eller klebrig leketøymateriale og i avskrapet leketøysmateriale. I dagens regelverk er grenseverdiene for bly 13,5 mg/kg i tørt leketøysmateriale, 3,4 mg/kg i flytende leketøysmateriale og 160 mg/kg for avskrapet leketøysmateriale. Migrasjonsgrensene for bly er nå foreslått endret ved direktiv (EU) xx/xx til følgende; 2,0 mg/kg i tørt, sprøtt, pulverliknende eller bøyelig leketøysmateriale, 0,5 mg/kg i flytende eller klebrig leketøysmateriale og 23 mg/kg i avskrapet leketøysmateriale.

Bakgrunnen for forslaget er nyere vitenskapelige resultater som tilsier behov for revidering av eksisterende bestemmelser og videre strengere migrasjonsgrenser for bly i leketøy for å beskytte barn. Herunder er det tatt i betraktning at barn også utsettesfor bly fra andre kilder enn leketøy. Eksponering for selv små mengder bly kan forårsake neurotoksisitet, dvs skader på nervesystemet og hjernen og især medføre læringsvansker.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av det foreslåtte direktivet vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket. Utkast til posisjonsnotat for forslaget ble også oversendt Justis- og beredskapsdepartementet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkastet ble publisert i EU registeret 9. september 2016. Direktiv (EU) 2017/738 ble vedtatt 27. mars 2017 og publisert i OJ 27. april 2017.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
09.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2017
Gjennomføringsfrist i EU
28.10.2018
Anvendelsesdato i EU
28.10.2018
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet