Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1795 av 24. oktober 2019 om endring av forordning (EU) 2019/501 og (EU) 2019/502 med hensyn til deres anvendelsesperiode

Regulation of the European Parliament (EU) 2019/1795 and of the Council of 24 October 2019 amending Regulation (EU) 2019/501 and Regulation (EU) 2019/502 as regards their periods of application

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.11.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2019)

Sammendrag av innhold
I utgangspunktet skulle Storbritannia (UK) forlate EU den 30.03.19, men det har fått forlenget denne datoen til 31.10.2019. Etter at UK forlater EU, vil UK bli ansett for å være et tredjeland utenfor EØS. Dersom UK trer ut av EU uten en avtale vil dette kunne få konsekvenser for veg og lufttransport mellom EØS og UK. For å sikre fortsatt veg og lufttransport mellom UK og EU, vedtok Europaparlamentet og rådet den 25. mars 2019 forordning (EU) 2019/501 som sikrer grunnleggende markedsadgang for godstransport på vei (heretter "forordning 2019/501") og forordning ( EU) 2019/502 som sikrer grunnleggende markedsadgang for luftfart med hensyn til Storbritannias utmeldelse fra EU (heretter forordning 2019/502). Disse forordningene ble ble innlemmet i EØS-avtalen 11. april 2019. I tråd med prinsippene som ligger til grunn for beredskapstiltakene, er begge forordningene ment å gjelde i begrensede tidsperioder. Forordning 2019/501 gjelder i utgangspunktet til 31.12.2019 og forordning 2019/502 til 30.03.2020.

Med mindre Storbritannia ratifiserer utmeldelsesavtalen innen 31. oktober 2019 eller ber om en forlengelse, så vil nåværende beredskapsforordninger på vei og luftfart gjelde. Det er imidlertid slik at forlengelsen av utmeldelsesdatoen frem til 31. oktober 2019 påvirker de allerede vedtatte beredskapstiltak i 2019/501 og 2019/502. Når det gjelder forordning 2019/501, vil en uttreden den 31. oktober begrense perioden for anvendelse av forordningen til bare to måneder. Når det gjelder forordning 2019/502, vil den være gjeldende i mindre enn halvparten av den opprinnelig tiltenkte perioden hvis den skulle opphøre å gjelde 30. mars 2020. En så kort anvendelsesperiode vil kunne føre til at forordningene ikke vil kunne oppfylle sitt tiltenkte formål.

For å sikre at de allerede vedtatte beredskapsbestemmelsene fullt ut oppnår sitt formål, så er det foreslått å forlenge gyldighetsperioden for forordning 2019/501 til 31.07.2020 og forordning 2019/502 til 24.10.2020. I tråd med de prinsippene som ble lagt til grunn sist, så vil også en forlengelse av disse beredskapsforordningene være begrenset i tid. Utvidelsen av gyldighetsperioden av begge forordningene er like lang som utvidelsen UK har bedt om ifh utredelse av EU, altså 7 måneder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gis med hjemmel i TFEU art. 91 (1) og 100 (2).

Den aktuelle rettsakten hører til i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Med bakgrunn i at det er kort tid frem til Storbritannia trer ut av EU, kreves det at saken behandles raskt både nasjonalt og internasjonalt. Saken vil bli behandlet skrifltig i Spesialutvalget for transport. EFTA-sekretariatet har slått fast at saken skal behandles utenom de ordinære prosedyrene ("standard" og "fast track"). På grunn av at forordningen er et hastetiltak med svært begrenset virkning vurderer departementet at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre en høring på det nåværende tidspunkt. Det kan likevel nevnes at i den nasjonale høringen for å innta forordning 2019/501 i norsk rett, så er det sendt ut informasjon om forslaget om forlengelse av forordning 2019/501 til høringsinstansene.

Vurdering
Forordningen er en forlengelse av overgangsordninger på vei og luftfart i forbindelse med UKs uttreden av EUs indre marked. Siden UK har fått forlenget sin uttreden av EU fra mars 2019 til oktober 2019, er forlengelsen av beredskapsforordningene knyttet til vei og luftfart, kun en følge av at UK har utsatt sin uttreden av EU. Det er hensiktsmessig at beredskapsforordningene gis tilsvarende forlengelse, slik at beredskapsforordningene får virket etter sitt opprinnelige formål, nemlig å sikre vei og flytrafikk i EØS i en viss periode etter at UK har trådt ut av EU. Departementet vurderer at det vil være i Norges interesse å være en del av en felleseuropeisk løsning for vegtransportmarkedet.

Forordningen er til behandling i Europaparlamentet og Rådet, og vi antar pr. dato at det ikke vil bli endringer i det foreslåtte regelverket.

Forordningen vurderes som akseptabel og EØS-relevant.

Status
Forordningen er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Forordningen er til vurdering i EFTA/EØS-landene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.10.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.10.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.11.2019
Anvendes fra i Norge
19.11.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1795
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro