Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

(Draft) Commission Regulation replacing Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.9.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De vegetabilske og animalske produkter, som de maksimalgrænseværdier for pesticidrester (i det følgende benævnt "MRL'er"), der er fastsat ved forordning (EF) nr. 396/2005, gælder for, jf. bestemmelserne i samme forordning, er opført i bilag I til forordningen.

(2) Bilag I til nævnte forordning bør give yderligere oplysninger vedrørende de pågældende produkter, navnlig for så vidt angår de synonymer, der anvendes til at betegne produkterne, de videnskabelige navne for de arter, som produkterne tilhører, og den del af produktet, som de respektive MRL'er gælder for.

(3) Ordlyden af teksten til fodnote 1 i bilag I, både del A og B, bør ændres for at undgå tvetydighed og forskellige fortolkninger, som den nuværende ordlyd har givet anledning til.

(4) Der bør indsættes en ny fodnote 3 og en ny fodnote 4 i bilag I, del A, for at give yderligere oplysninger vedrørende den del af produktet, som MRL'erne for de pågældende produkter gælder for.

(5) Der bør indsættes en ny fodnote 7 i bilag I, del A, for at præcisere, at MRL'erne for honning ikke gælder for andre biavlsprodukter på grund af deres forskellige kemiske egenskaber.

(6) Der bør opføres yderligere produkter i bilag I, del B, for at placere dem i en specifik gruppe eller undergruppe i del A.

(7) Fodnote 2, 3, 4, 5 og 6 i bilag I, del B, bør udgå, da de tidsfrister, der er fastsat i disse fodnoter, er udløbet.

(8) Der bør indsættes en ny fodnote 2 i bilag I, del B, for at der kan gå en rimelig tid, før den ændrede klassifikation af produktet sojabønner/edamame finder anvendelse, således at fødevarevirksomhedslederne får mulighed for at opfylde de nye krav, som ændringen af produktklassifikationen vil medføre.

(9) Unionens handelspartnere er blevet hørt i Verdensorganisationen, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet