Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 508/2011 av 24. mai 2011 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 hva gjelder maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av abamectin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazol, dimethomorph, fenhexamid, proquinazid, prothioconazol, pyraclostrobin, spirotetramat, thiacloprid, thiamethoxam og trifloxystrobin i eller på visse produkter

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten angir maksimum grenseverdier for rester av abamectin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorph, fenhexamid, prokvinazid, protiokonazol, pyraclostrobin, spirotetramat, tiakloprid, tiametoksam og trifloksystrobin i eller på visse produkter, se tabell 1.

Rettsakten er endret som en konsekvens av at disse aktive stoffene er søkt godkjent til bruk i nye kulturer. Grenseverdiene som tidligere har vært på deteksjonsgrensen, settes opp. Forslagene til nye verdier er vurdert av EFSA og funnet akseptable i forhold til forbrukernes sikkerhet både på kort og lang sikt.

Tabell 1: Endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på visse produkter. (Red. anm.: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet over)

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.05.2011
Anvendelsesdato i EU
26.05.2011
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2012
Anvendes fra i Norge
13.02.2012