Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 520/2011 av 25. mai 2011 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 hva gjelder maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolid, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizon, methoxyfenozid, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazol og zoxamid i eller på visse produkter

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten angir maksimum grenseverdier for rester av benalaksyl, boskalid, buprofezin, karbofuran, karbosulfan, cypermetrin, fluopicolid, heksytiasoks, indoksakarb, metaflumizon, metoksifenozid, parakvat, prokloraz, spirodiklofen, protiokonazol og zoksamid i eller på visse produkter, se tabell 1.

Rettsakten er endret for boskalid for å unngå handelshindringer. Autorisert bruk av stoffet i NAFTA (North American Free Trade Assosiacion) fører til høyere restnivåer enn EUs grenseverdier og det ble derfor søkt om importtoleranser. For de andre stoffene ble det fastsatt grenseverdier i Codex Alimentarius i 2010 og disse skal derfor inkluderes i EUs regelverk så fremt de er helsemessig trygge. EFSA har vurdert alle grenseverdiene og funnet dem akseptable i forhold til forbrukernes trygghet både på kort og lang sikt.

Tabell 1: Fastsettelse og endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter. (Red. anm.: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet over)

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 25. mai 2011 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.05.2011
Anvendelsesdato i EU
28.05.2011
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2012
Anvendes fra i Norge
13.02.2012