Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorantraniliprol i gulrøtter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 460/2011 av 12. mav 2011 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av klorantraniliprol (DPX E-2Y45) i eller på gulrøtter

Commission Regulation (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the maximum residue level for chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) in or on carrots

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdien for rester av stoffet klorantraniliprol i eller på gulrøtter. Grenseverdien for klorantraniliprol endres midlertidig i henhold til artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF) nr. 396/2005. Frankrike har gitt en midlertidig godkjenning av klorantraniliprol i gulrøtter for å bekjempe gulrotflue. Angrepet av denne skadegjøreren var uforutsigbart og den kan ikke bekjempes med andre midler. Maksimum grenseverdi for klorantraniliprol er midlertidig hevet fra 0,02 mg/kg til 0,08 mg/kg fram til 31.12.2012.

Frankrike har foretatt en helserisikovurdering og konkludert med at gulrøtter behandlet med klorantraniliprol er helsemessig trygge for forbrukerne. Grenseverdien har i tillegg blitt vurdert av EFSA (European Food Safety Authority). EFSA vurderer også at gulrøtter hvor maksimumsgrensen er hevet fra 0,02 mg/kg til 0,08 mg/kg fram til 31.12.2012 er helsemessige trygge for forbrukerne.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten øker grenseverdien for klorantraniliprol i gulrøtter. Det kan medføre at forbrukernes eksponering for disse stoffene via næringsmidler kan øke med inntak av gulrøtter fra Frankrike. EFSA har imidlertid vurdert de nye grenseverdiene som helsemessig trygge, både når det gjelder akutt risiko og fare for skadevirkninger ved lang tids inntak av næringsmidler som inneholder rester. Stoffet er ikke godkjent til bruk i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Det er første gang noe har blitt notifisert i henhold til artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF) nr. 396/2005, som sier at en medlemsstat kan unntaksvis benytte et plantevernmiddel til mat- og fôrprodukter som ikke oppfyller regelverket hvis de ikke utgjør en uakseptabel risiko. Saken ble derfor diskutert internt i EU, hvor juristene mente at i slike tilfeller kunne det fastsettes maksimale grenseverdier (MRL) uten å konsultere EFSA. EFSA har likevel foretatt en vitenskapelig vurdering, jf. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1859.htm hvor de ikke går mot en midlertidig heving av grenseverdien for klorantraniliprol i gulrøtter til 0,08 mg/kg. Saken har også vært diskutert i SCFCAH Plant Protection Products - Pesticides Residues. Ingen medlemsstater var i mot å endre grenseverdien for klorantraniliprol for en to-årsperiode.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.05.2011
Anvendelsesdato i EU
02.06.2011
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 507-524
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2012
Anvendes fra i Norge
13.02.2012