Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet spinosad på eller i bringebær

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 556/2012 av 26. juni 2012 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 hva angår hva gjelder maksiumsnivå av rester av spinosad i eller på bringebær

Commission Regulation (EU) No 556/2012 of 26 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for spinosad in or on raspberries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for spinosad i eller på bringebær.

Rettsakten ble vedtatt etter utbrudd av Drosophila suzukii (en type asiatisk fruktflue) som hadde angrepet franske bringebæravlinger. Dette ble ansett som «katastrofiske forhold», og artikkel 18 nr. 4 til forordning (EF) nr. 396/2005 ble tatt i bruk. Artikkel 18 nr. 4 skal kun brukes i nødstilfeller/katastrofiske forhold. De nye MRLene gjelder fram til 31. desember 2014 hvis annet ikke blir bestemt. Rettsakten øker MRL for spinosad i eller på bringebær fra 0,3 mg/kg til 0,9 mg/kg. I Norge er spinosad tillatt brukt til agurk, tomat, salat, krydderurter og jordbær (ampler, potter) i veksthus. De nye MRLene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader

Rettslige konskvenser:
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten vil ikke føre til økninger i antall analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Rettsakten vil heller ikke påvirke norske forhold.

Mattilsynet mener at endringene er minimale og at rettsakten ikke får økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endret MRL for spinosad omfatter ikke kulturer i Norge, hvor det er tillatt å bruke spinosad. Spinosad er imidlertid tillatt brukt til bringebær enkelte andre steder i verden som vi handler med.

I Norge er plantevernmidlet spinosad tillatt brukt ved produksjon av agurk, tomat, salat, krydderurter og jordbær (ampler, potter) i veksthus. Bruksområde og bruksbetingelsene for spinosad er ikke endret i Norge.

EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdien og i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for spinosad har EFSA konkludert med at det ikke er sannsynlig at endret MRL for bringebær vil forårsake helsebekymring for forbrukerne. MRLen skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordningen er også hjemlet i EÆS-avtalens vedlegg II, kapittel XII om næringsmidler, men av tekniske årsaker kan dette ikke noteres i innledningen i dette notatet.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.2012
Anvendelsesdato i EU
28.06.0212
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 66-79
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.05.2013
Anvendes fra i Norge
08.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0556
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro