Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/34/EF av 23. april 2009 om felles bestemmelser for måleinstrumenter og måletekniske kontrollmetoder (omarbeiding)

Directive 2009/34/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 relating to common provisions for both measuring instruments and methods of metrological control (Recast)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/34/EF reviderer direktiv 71/316/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning med hensyn til felles bestemmelser om både måleinstrumenter og metoder for metrologisk kontroll. Direktiv 71/316/EØF har vært endret en rekke ganger, og revisjon anses nødvendig i stedet for konsolidering.

Merknader
Direktiv 2009/34/EF er en revidert utgave av direktiv 71/316/EØF. Direktiv 71/316/EØS har aldri vært implementert i sin helhet det norske regelverket da dette er teknisk utdatert og ikke i bruk i Norge. Direktiv 2009/34/EF omhandler kontrollmetoder i forhold til flere måletekniske særdirektiv. Ved direktiv 2011/17/EU oppheves flere av disse særdirektivene. Direktiv 2009/34/EF kommer dermed bare til anvendelse i forhold til direktiv 75/107/EØS om måleflasker.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært til vurdering av Justervesenet, som finner det relevant og akseptabelt.

Vurdering
Forslaget anses EØS-relevant og akseptabelt for Norge.

Status
Direktiv 2009/34/EF omhandler kontrollmetoder og kommer bare til anvendelse i forhold forskrift 21. desember 2007 nr. 1732 om flasker brukt som målebeholdere (måleflasker). Forskriften ble endret 9. september 2011, slik at det nå refereres til direktiv 2009/34/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2009
Anvendelsesdato i EU
18.05.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 153-170
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.09.2011
Anvendes fra i Norge
09.09.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0034
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro