Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/442 av 12. november 2018 om endring og retting av delegert forordning (EU) 2017/587 for å spesifisere kravet om at priser skal om at priser skal gjenspeile gjeldende markedsvilkår, og for å oppdatere og rette visse bestemmelser

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/442 of 12 November 2018 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2017/587 to specify the requirement for prices to reflect prevailing market conditions and to update and correct certain provisions

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/587 indføres der gennemsigtighedskrav for markedspladser og systematiske internalisatorer med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter. I delegeret forordning (EU) 2017/587 præciseres det navnlig, at de priser, der stilles af systematiske internalisatorer, skal afspejle de gældende markedsvilkår, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014, hvis disse priser på offentliggørelsestidspunktet ligger tæt på prisstillelser af lignende størrelser for det samme finansielle instrument på det mest relevante marked for så vidt angår likviditet. Systematiske internalisatorer kan derfor stille priser, som ikke er omfattet af den minimumsprisforhøjelse ("tick size"), som markedspladser skal anvende.

(2) Systematiske internalisatorers evne til at stille priser ved brug af prisforhøjelser, som er mindre end dem, der er til rådighed for markedspladser, kan føre til marginalt bedre priser for investorer. Disse prisstillelser undergraver dog den samlede kvalitet af den likviditet, der er til rådighed, effektiv værdiansættelse og prisfastsættelse for finansielle instrumenter og de lige vilkår for markedsplads er og systematiske internalisatorer. Dette er mest relevant for aktier og depotbeviser, som er omfattet af en bredere vifte af kursspring end andre finansielle instrumenter.

(3) For at sikre effektiv prisdannelse, den samlede kvalitet af den likviditet, der er til rådighed, og effektiv værdiansættelse af aktier og depotbeviser bør de priser, som systematiske internalisatorer stiller for disse instrumenter kun anses for at afspejle de gældende markedsvilkår, hvis disse priser er omfattet minimumsprisstigninger svarende til de kursspring, der finder anvendelse på de priser, som markedspladser offentliggør.

(4) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 fjernes værdipapirfinansieringstransaktioner fra anvendelsesområdet for de gennemsigtighedsbestemmelser, der gælder for markedspladser og systematiske internalisatorer. Derfor er det nødvendig at fjerne henvisningerne til værdipapirfinansieringstransaktioner fra delegeret forordning (EU) 2017/587.

(5) Delegeret forordning (EU) 2017/587 bør derfor ændres.

(6) En række bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2017/587 afviger fra det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som nævnte forordning er baseret på. Disse afvigelser bør korrigeres i det omfang, de svarer til fejl, som påvirker bestemmelsernes substans.

(7) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (E SMA) har forelagt Kommissionen.

(8) I overensstemmelse med artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2018
Anvendelsesdato i EU
09.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet