Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2238 av 5. desember 2017om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for utpekte kontraktmarkeder og fasiliteter til utføring av swaptransaksjoner i USA i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2238 of 5 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to designated contract markets and swap execution facilities in the United States of America in accordance with Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) stiller krav til at enkelte derivatinstrumenter skal handles på en handelsplass. I denne gjennomføringsbeslutningen vurderer kommisjonen at reglene som gjelder for angitte markeder og fasiliteter i USA er tilsvarende reglene i MiFIR som gjelder for europeiske handelsplasser. Handel på de nevnte amerikanske markedene oppfyller således handelsplikten i MiFIR.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Beslutningen skal tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at beslutningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Vurdering
Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt beslutningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Beslutningen er vedtatt og trådte i kraft i EU 07.12.17. Beslutningen er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.12.2017
Anvendelsesdato i EU
07.12.2017
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet