Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1799 av 12. juni 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 hva angår fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om før- og etterhandelsgjennomsiktighet i forbindelse med utøvelsen av penge- og valutapolitikken og politikken for finansiell stabilitet

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1799 of 12 June 2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the exemption of certain third countries central banks in their performance of monetary, foreign exchange and financial stability policies from pre- and post-trade transparency requirements

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2017)

Sammendrag av innhold
Transaksjoner hvor et medlem av Det europeiske system av sentralbanker er motpart, er unntatt fra transparenskrav i MiFIR artikkel 8, 10, 18 og 20 på nærmere vilkår. I henhold til MiFIR artikkel 1 nr. 9, kan Kommisjonen utvide dette unntaket til også å gjelde sentralbanker i tredjestater og til Den internasjonale oppgjørsbanken.Kommisjonsforordningen fastsetter at unntak fra transparenskrav skal gjelde for Den internasjonale oppgjørsbanken og for sentralbanker i Australia, Brasil, Canada, Hong Kong, India, Japan, Mexico, Korea, Singapore, Sveits, Tyrkia og USA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Vurdering
Rettsakten må tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig fordi basisrettsakten 2014/65 (MiFID II) ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2017
Anvendelsesdato i EU
27.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet