Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utsatt anvendelsesdato

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1033 av 23. juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiravvikling i Den Europeiske Union og om verdipapirsentraler

Regulation (EU) 2016/1033 of the European Parliament and of the Council of 23 June 2016 amending Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and Regulation (EU) No 909/2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2016)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning EU nr. 600/2014 (MIFIR) ble vedtatt i 2014. Begge de nevnte rettsaktene skal egentlig få virkning fra 3. januar 2017. Kommisjonen foreslår nå en utsettelse som følge av ESMA, nasjonale tilsynsmyndigheter og markedsaktører har støtt på utfordringer knyttet til den tekniske gjennomføringen av rettsaktene. Utfordringene er av en slik størrelsesorden at avgjørende datastruktur ikke vil være på plass til 3. januar 2017. Kommisjonen foreslår en utsettelse for MiFID II og MiFIR på ett år. Utsettelsen har konsekvenser for anvendelsen av annen lovgivning, som forordning (EU) nr. 596/2014 (MAR) og forordning (EU) nr. 909/2014 (CSDR). Kommisjonen foreslår derfor at enkelte bestemmelser i MAR og CSDR ikke får virkning før virkningstidspunktet for MiFID II og MiFIR.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er per i dag ikke besluttet på hvilket tidspunkt regelverket skal tre i kraft i Norge.Økonomiske og administrative konsekvenser av utsettelsen i EU anses å være begrenset.

Vurdering
Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforslaget be vedtatt 10. februar 2016. Rådet og Parlamentet har kommet til enighet om utsettelsen vil vedta rettsakten.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2016
Anvendelsesdato i EU
01.07.2016
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet