Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012

Regulation (EU) No 600/2014 of 15 May 2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012

Siste nytt

Rapport om børshandlede derivater lagt fram av Kommisjonen 11.9.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2016)

Parlamentet og Rådet har vedtatt revisjon av direktiv 2004/39 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). Endringsforslaget er delt opp i ett direktiv (MiFID II) og én forordning (MiFIR). Dette innebærer en endring av dagens struktur, hvor EU-reguleringen på nivå 1 er vedtatt i direktiv.

MiFIR inneholder:

• Innføring av krav til gjennomsiktighet ("transparency") for andre typer finansielle instrumenter enn aksjer, herunder obligasjoner og derivater.

• Presisering av unntakene fra kravene til gjennomsiktighet før handel.

• Plikt til å gjøre handelsdata tilgjengelig

• Kravene om transaksjonsrapportering utvides for å sammenfalle med anvendelsesområdet for markedsmisbruksdirektivet. Utvidede krav til innhold i transaksjonsrapporter, herunder krav om kundeidentifikasjon og identifikasjon av den som har fattet investeringsbeslutningen og utført transaksjonen. Koordinering med regelverket i EMIR, slik at transaksjonsregistre under EMIR må rapportere om transaksjoner til tilsynsmyndighetene.

• Handelen med standardiserte OTC-derivater skal skje på regulert marked, multilateral handelsfasilitet eller en organisert handelsplattform (OTF).

• Regler om ikke-diskriminerende tilgang til markedsplasser og sentrale motparter (CCP) for å sikre konkurranse mellom sentrale motparter for clearing av transaksjoner i finansielle instrumenter.

• Utvidede hjemler for myndighetne for tilsyn med produkter og posisjoner.

Vurdering
MiFIR antas å være EØS-relevant.

En innlemmelse av MiFIR i EØS-avtalen vil medføre behov for endringer av verdipapirhandelloven og ev. børsloven med tilhørende forskrifter.

Andre opplysninger
Forordningen legger noe myndighet til ESMA. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen må derfor vurderes opp mot innlemmelse av ESMA-forordningen i EØS-avtalen.

Status
MiFIR ble vedtatt i EU 15. mai 2014. Ikrafttredelsen av MiFIR er utsatt ett år, til 1. januar 2018.

Innlemming i EØS-avtalen avventer en løsning på gjennomføringen ESMA- forordningen ((EU) No 1095/2010) i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.04.2016
Høring
Høring publisert
14.02.2017
Høringsfrist
15.05.2017