Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/567 av 18. mai 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 hva angår definisjoner, gjennomsiktighet, porteføljekomprimering og tilsynsforanstaltninger vedrørende produktintervensjon og posisjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/567 of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to definitions, transparency, portfolio compression and supervisory measures on product intervention and positions

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til MiFIR. Kommisjonsforordningen:

• utdyper definisjonen av "likvid marked" i MiFIR for ulike finansielle instrumenter.

• innfører krav til gjennomsiktighet (rapportering og offentliggjøring) for handelsplasser og systematiske internaliserere

• angir når tilsynsmyndighetene kan gripe inn og håndtere eller begrense markedsaktørers posisjoner i enkelte derivater

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordnignen skal tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke ha store økonomiske eller administrative konsekvenser da den kun gir utfyllende bestemmelser til pliktene som allerede finnes i hjemmelsrettsakten (MiFIR).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.05.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 600/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0567
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro