Markedsadgang for biocidprodukter og deres aktive stoffer: innsending av dokumentasjon

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/794/EF av 29. november 2007 om fastsettelse av en ny frist for innsending av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes i henhold til det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF

Commission Decision 2007/794/EC of 29 November 2007 setting a new deadline for the submission of dossiers for certain substances to be examined under the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - april 2008

Sammendrag av innhold
Biociddirektivet 1998/8/EF regulerer markedsadgangen for biocidprodukter og deres aktive stoffer. Direktivet innebærer at det kun er produkter som inneholder aktive stoffer oppført på direktivets vedlegg, som kan godkjennes for markedsføring i EU/EØS-området. Aktive stoffer som fantes på markedet i biocidprodukter før 14. mai 2000 (omtales som eksisterende aktive stoffer) skal derfor i prioritert rekkefølge vurderes for eventuell oppføring på direktivets vedlegg over stoffer som kan benyttes i gitte typer biocidprodukter. Utfyllende regler for gjennomføring av slike vurderinger vedtas gjennom kommisjonsforordninger.

Gjennom kommisjonsforordning (EF) nr. 2032/2003 om andre fase av det 10-årige vurderingsprogrammet for biocidholdige produkter, og om endring av forordning (EF) nr. 1896/2000, etableres det en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til direktiv 1998/8/EF. For et antall kombinasjoner av aktive stoffer og produkttyper på denne listen har enten alle deltakerne trukket seg eller så har den rapporterende medlemsstatens kompetente myndighet ikke mottatt noen dokumentasjon innen de gitte tidsfrister. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette, og de samme opplysningene ble offentliggjort 14. juni 2006. Innen tre måneder etter den elektroniske offentliggjøringen av disse opplysningene har foretak tilkjennegitt interesse for å ta over deltakelse i vurderingsprogrammet for noen av de berørte stoffene og produkttypene. Det var derfor behov for å fastsette ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon for disse stoffene og produkttypene. De aktuelle stoffene og produkttypene er listet opp i eget vedlegg til kommisjonsvedtak 2007/794/EF, og tidsfristen for innlevering av dokumentasjon er satt til 30. april 2008.

Merknader
Bestemmelsene i direktiv 1998/8/EF, biociddirektivet, er gjennomført i forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidholdige produkter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Kommisjonsvedtak 2007/794/EF vil kreve endring av forskriften.
Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppen for biociddirektivet og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.11.2007
Anvendelsesdato i EU
30.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 116-117
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.04.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2009
Anvendes fra i Norge
22.04.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0794
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro