Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 537/2009 av 19. juni 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 når det gjelder listen over tredjestater som visse landbruksprodukter fremstilt etter økologiske produksjonsmetoder skal ha opprinnelse i for å kunne markedsføres i Fellesskapet

Commission Regulation (EC) No 537/2009 of 19 June 2009 amending Regulation (EC) No 1235/2008, as regards the list of third countries from which certain agricultural products obtained by organic production must originate to be marketed within the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Implementeringsreglene for import av økologiske varer, forordning (EF) nr. 1235/2008 klargjør hvordan importreglene, som er omtalt i forordning (EF) nr. 834/2007 skal gjennomføres. Forordning (EF) nr. 537/2009 er en endring av forordning (EF) nr. 1235/2008. Begge disse forordningene skal sendes på høring sammen med resten av forordningene, som utgjør den nye regelverkspakken på økologiområdet.

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 19. juni 2009.

Av endringene til regler for import av økologiske varer nevnes spesielt:

• Australsk kontrollorgan "AUS-QUAL Pty Ltd" er godkjent i EU
• Costa Ricas kontrollorgan "Control Union certifications" er godkjent i EU
• Israels kontrollorgan "Skal Israel Inspection and certification" har skiftet navn til "Secal Israel Inspection and certification"
• India har fått forlenget godkjennelse til 30. juni 2014
• Endring av navn og inkludering av nye kontrollorgan i India
• Inkludering av Tunisia for eksport av ikke bearbeidede vegetabilske varer (crop), vegetativt formeringsmateriale og frø for dyrking og at de kan godkjennes for eksport av økologiske bearbeidede produkter som består av vegetabilske ingredienser

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten blir en del av den nye regelverkspakken som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/92 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet.

Rettsakten forventes ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for Matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne,- likestillings,- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.06.2009
Anvendelsesdato i EU
27.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0537
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro