Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 av 29. juni 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for så vidt angår tekniske metoder for publisering av innsideinformasjon og for utsatt offentliggjøring, jf. europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055 of 29 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to the technical means for appropriate public disclosure of inside information and for delaying the public disclosure of inside information in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.12.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2016)

Sammendrag av innhold
Forordningen har utfyllende bestemmelser til MAR (EU)596/2014. Den gir bestemmelser av teknisk art om publisering av innsideinformasjon og om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon. Innsideinformasjon skal formidles til markedet på ensartet måte og slik at man er sikker på at markedet mottar informasjon med likt innhold og til samme tid. Dersom utsteder velger å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon må dette loggføres

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringen av MAR og denne forordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Vurdering
Forordningen er EØS relevant.
Forordningen kan innlemmes i EØS-avtalen når hjemmelsrettsakten (MAR) er tatt inn i EØS-avtalen. Det legges opp til at denne gjennomføringsforordningen fastsettes ved forskrift når hjemmelsrettakten er gjennomført i norsk rett.

Status
Forordningen er vedtatt i EU.

Innlemming i EØS avtalen avventer en løsning på gjennomføringen av ESMA-forordningen ((EU) No 1095/2010) i EØS avtalen. Innlemming er også avhengig av at hjemmelsloven (forordning 596/2014 (MAR)) tas inn i EØS avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet