Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 av 29. juni 2016 som fastsetter gjennomføringstekniske standarder med hensyn til tekniske metoder for passende offentliggjøring av intern informasjon og utsettelse av offentliggjøringen av ntern informasjon i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055 of 29 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to the technical means for appropriate public disclosure of inside information and for delaying the public disclosure of inside information in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Investorbeskyttelse forudsætter, at udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter effektivt og rettidigt offentliggør intern viden. For på EU-plan at sikre investorerne lige adgang til intern viden bør den interne viden offentliggøres gratis, på samme tid og så hurtigt som muligt blandt alle kategorier af investorer i hele Unionen, og den bør kommunikeres til medier, der sikrer en effektiv formidling til offentligheden.

(2) Hvis deltagerne på markedet for emissionskvoter allerede opfylder tilsvarende krav om offentliggørelse af intern viden i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 (2), og hvis de skal offentliggøre de samme oplysninger i medfør af nævnte forordning og forordning (EU) nr. 596/2014, bør forpligtelserne i medfør af nærværende forordning anses for at være opfyldt, hvis oplysningerne videregives ved hjælp af en platform for offentliggørelse af intern viden i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011, på betingelse af at den interne viden kommunikeres til de relevante medier.

(3) Det er vigtigt, at de tekniske metoder til at udsætte offentliggørelsen af intern viden giver mulighed for at ajourføre nøgleoplysningerne i processen til udsættelse af offentliggørelsen af intern viden, således at udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter er i stand til at opfylde deres forpligtelse til at underrette de kompetente myndigheder.

(4) Underretning om en udsættelse af offentliggørelsen af intern viden og, hvor det kræves, en redegørelse for, hvordan de gældende betingelser for udsættelsen faktisk var opfyldt, bør gives til den kompetente myndighed skriftligt ved hjælp af sikre elektroniske midler, der er specificeret af den samme kompetente myndighed, og derved sikre integriteten og fortroligheden af oplysningerne såvel som hurtig transmission.

(5) For at sætte den kompetente myndighed i stand til at identificere de relevante personer hos udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter, der er involveret i udsættelsen af offentliggørelsen af intern viden, bør underretningen om udsættelsen omfatte identiteten på den person, der har udarbejdet underretningen, og på den eller de personer, der er ansvarlige for beslutningen om at udsætte offentliggørelsen af intern viden. Underretningen bør ligeledes indeholde de tidsmæssige aspekter af udsættelsen, så de kompetente myndigheder kan vurdere, hvorvidt betingelserne i forordning (EU) nr. 596/2014 vedrørende forsinkelsen er opfyldt.

(6) En udsteder, som er et kreditinstitut eller et finansieringsinstitut, bør skriftligt underrette den kompetente myndighed om sin hensigt om at udsætte offentliggørelsen af intern viden for at bevare stabiliteten i det finansielle system, og der bør, under hensyntagen til de pågældende oplysningers følsomme karakter og til behovet for at sikre den maksimale grad af fortrolighed med hensyn til indhold, anvendes passende sikkerhedsstandarder til dette formål.

(7) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(8) Den 25. maj 2016 meddelte Kommissionen ESMA, at den havde til hensigt at godkende udkastet til gennemførelsemæssige tekniske standarder med ændringer, der tager højde for, at offentliggørelsesbestemmelserne i forordning (EU) nr. 1227/2011 er tilstrækkelige til at sikre, at deltagere på markedet for emissionskvoter effektivt og rettidigt offentliggør intern viden, således som det kræves i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014. I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 (3) er deltagere på markedet for emissionskvoter, der offentliggør intern viden på deres websted, allerede forpligtet til at offentliggøre oplysninger fra nettet (»web feeds«) effektivt og rettidigt. I sin formelle udtalelse af 16. juni 2016 bekræftede ESMA sin oprindelige holdning og forelagde ikke nye gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der var ændret således, at de stemte overens med Kommissionens foreslåede ændringer. Eftersom offentliggørelseskravene for deltagere på markedet for emissionskvoter i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011 kan være tilstrækkelige med henblik på at overholde kravene i artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, bør udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder ændres for at undgå overlappende indberetningskrav.

(9) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4).

(10) For at sikre velfungerende finansielle markeder er det nødvendigt, at nærværende forordning træder i kraft hurtigst muligt, og at bestemmelserne i nærværende forordning anvendes fra samme dato som bestemmelserne i forordning (EU) nr. 596/2014 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet