Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2015/2392 av 17. desember 2015 om europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt gjelder innberetning av faktiske eller mulig overtredelser av nevnte forordning til de kompetente myndigheter

Commission Implementing Directive (EU) 2015/2392 of 17 December 2015 on Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards reporting to competent authorities of actual or potential infringements of that Regulation

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 28.10.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.6.2016)

Sammendrag av innhold
Direktivet tar sikte på å lage sikre kanaler for varslere i medlemsstatene, samt å sikre ensartede prosedyrer for mottak av informasjon. Nasjonale tilsynsmyndigheter pålegges å etablere disse kanalene, rutiner for registrering av innberetninger, beskyttelse av varsleres identitet, prosedyrer for beskyttelse av den det varsles om og om revisjon av rutinene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det legges opp til at det materielle innholdet i direktivet vil gjennomføres i norsk rett som forskrift etter at MAR ((EU) 596/2014) er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført som norsk lov.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Status
Direktivet er vedtatt i EU.

Direktivet kan tas inn i EØS-avtalen når hjemmelsrettsakten (forordning 596/2014 (MAR)) er tatt inn.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.10.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2015
Anvendelsesdato i EU
07.01.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet