Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2015/2392 av 17. desember 2015 om europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 når det gjelder rapportering til kompetente myndigheter av aktuelle eller potensielle brudd på denne forordningen

Commission Implementing Directive (EU) 2015/2392 of 17 December 2015 on Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards reporting to competent authorities of actual or potential infringements of that Regulation

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 28.10.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) Personer, som indberetter faktiske eller mulige overtrædelser af forordning (EU) nr. 596/2014 (»whistleblowere«) til de kompetente myndigheder, kan give de kompetente myndigheder nye oplysninger og hjælpe dem med at afsløre og pålægge sanktioner for markedsmisbrug. Men indberetning af overtrædelser (»whistleblowing«) kan hindres på grund af frygten for repressalier, diskrimination eller videregivelse af personoplysninger. Der er derfor behov for passende foranstaltninger vedrørende indberetning af overtrædelser for at sikre overordnet beskyttelse af og respekt for whistleblowernes og de anklagedes grundlæggende rettigheder. Personer, som bevidst indberetter forkerte eller vildledende oplysninger til de kompetente myndigheder, bør ikke betragtes som whistleblowere og bør derfor ikke være omfattet af beskyttelsesmekanismerne.

(2) De kompetente myndigheder bør give mulighed for anonym indberetning, og beskyttelsesmekanismerne i dette direktiv bør også finde anvendelse, hvis en anonym whistleblower beslutter at afsløre sin identitet over for den kompetente myndighed på et senere tidspunkt. Det bør stå whistleblowere frit at vælge, om de indberetter overtrædelser ved hjælp af interne procedurer, hvis sådanne forefindes, eller direkte til den kompetente myndighed.

(3) Det er nødvendigt med særlige medarbejdere i de kompetente myndigheder med en faglig oplæring, bl.a. i anvendelse af de gældende databeskyttelsesregler, til at håndtere indberetninger af overtrædelser af forordning (EU) nr. 596/2014 og til at sikre kommunikation med den indberettende person samt til at følge op på indberetningen på passende vis.

(4) Personer, som har til hensigt at indberette faktiske eller mulige overtrædelser af forordning (EU) nr. 596/2014, bør kunne træffe en informeret beslutning om, hvorvidt, hvordan og hvornår de skal indberette overtrædelser. De kompetente myndigheder bør derfor offentliggøre og lette adgangen til oplysninger om de kanaler, der kan anvendes til at kommunikere med de kompetente myndigheder, om de gældende procedurer og om de særlige medarbejdere i myndigheden, som behandler indberetninger af overtrædelser. Alle oplysninger om indberetninger af overtrædelser bør være gennemsigtige, letforståelige og troværdige for at fremme og ikke afskrække fra indberetning af overtrædelser.

(5) For at sikre effektiv kommunikation med de særlige medarbejdere er det nødvendigt, at de kompetente myndigheder råder over og anvender forskellige kommunikationskanaler, som bør være brugervenlige, og som muliggør skriftlig og mundtlig samt elektronisk og ikke-elektronisk kommunikation.

(6) Det er vigtigt, at procedurerne til beskyttelse af personer, som arbejder i henhold til ansættelseskontrakt — uanset arbejdsforholdets karakter og eventuel aflønning — der indberetter overtrædelser, eller som beskyldes for overtrædelse af forordning (EU) nr. 596/2014, beskytter sådanne personer mod repressalier, diskrimination eller andre former for direkte eller indirekte uretfærdig behandling. Uretfærdig behandling kan antage meget forskellige former afhængigt af omstændighederne. Derfor er det nødvendigt at vurdere de enkelte tilfælde med udgangspunkt i tvistbilæggelsesregler eller retsprocedurer i henhold til national lovgivning.

(7) Medlemsstaterne bør sikre, at de kompetente myndigheder råder over passende beskyttelsesprocedurer for så vidt angår behandling af indberetninger af overtrædelser og indberettede personers personoplysninger. Sådanne procedurer bør sikre, at alle indberettende og indberettede personers identitet beskyttes i alle faser af proceduren. Denne forpligtelse bør ikke være en hindring, når videregivelse af data er et nødvendigt og rimeligt krav i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning og videregivelsen er underlagt passende beskyttelsesmekanismer i henhold til sådan lovgivning, herunder i forbindelse med undersøgelser eller retssager eller for at sikre andres friheder, herunder den indberettede persons ret til forsvar.

(8) Det er meget vigtigt og nødvendigt, at de særlige medarbejdere i den kompetente myndighed og de medarbejdere i den kompetente myndighed, der får adgang til de oplysninger, som en indberettende person indberetter til den kompetente myndighed, overholder tavshedspligten og bestemmelserne om fortrolig behandling ved videregivelse af data både inden for og uden for den kompetente myndighed, herunder når en kompetent myndighed indleder en undersøgelse eller efterfølgende håndhævelsesaktiviteter i forbindelse med indberetningen af overtrædelser.

(9) Medlemsstaterne bør sikre passende registrering af samtlige indberetninger af overtrædelser, at alle indberetninger er tilgængelige inden for den kompetente myndighed, og at de oplysninger, som modtages gennem indberetninger, i givet fald kan anvendes som dokumentation i forbindelse med håndhævelsesforanstaltninger. Medlemsstaterne bør sikre overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF og national lovgivning, der gennemfører direktiv 95/46/EF.

(10) Beskyttelse af den indberettende eller den indberettede persons personoplysninger er af afgørende betydning for at undgå urimelig behandling eller skade af omdømme på grund af videregivelse af personlige data, navnlig oplysninger, som afslører en given persons identitet. De kompetente myndigheder bør derfor i tillæg til den nationale databeskyttelseslovgivning, som gennemfører direktiv 95/46/EF, indføre passende databeskyttelsesprocedurer, der er særligt rettet mod beskyttelse af den indberettende og den indberettede person, og som omfatter et sikkert system inden for den kompetente myndighed, som kun særlige medarbejdere har adgang til.

(11) Det kan blive nødvendigt for den kompetente myndighed at videregive personoplysninger med tilknytning til indberetninger af overtrædelser for at vurdere en indberetning af overtrædelser og for at træffe nødvendige undersøgelses- og håndhævelsesforanstaltninger. De kompetente myndigheder bør ved videregivelse af oplysninger inden for den kompetente myndighed eller til tredjeparter i videst muligt omfang sikre fortrolig behandling af oplysningerne i henhold til national lovgivning.

(12) Indberettede personer, som beskyldes for at have overtrådt forordning (EU) nr. 596/2014, bør sikres beskyttelse af deres rettigheder for at udgå skade af omdømme eller andre negative følger. Endvidere bør den indberettede persons ret til forsvar og adgang til midler respekteres fuldt ud i alle faser af proceduren efter indberetningen. Medlemsstaterne bør sikre den indberettede persons ret til forsvar, herunder retten til aktindsigt, retten til at blive hørt og retten til at få adgang til effektive midler mod en afgørelse vedrørende den indberettede person i henhold til de gældende procedurer i den nationale lovgivning i forbindelse med undersøgelser eller efterfølgende retssager.

(13) Den regelmæssige revision af de kompetente myndigheders procedurer, der som minimum gennemføres hvert andet år, bør sikre, at disse procedurer er passende og opdaterede og derfor tjener deres formål. Af den grund er det vigtigt, at de kompetente myndigheder vurderer deres egne erfaringer og udveksler erfaringer og god praksis med andre kompetente myndigheder.

(14) Da detaljerede regler om beskyttelse af whistleblowere ville gøre det vanskeligere for medlemsstaterne at sikre overensstemmelse med og operationel integration i de nationale systemer, både i administrativ, proceduremæssig og institutionel henseende, er det nødvendigt at udvise en vis fleksibilitet i forbindelse med gennemførelsesretsakten. En sådan fleksibilitet kan lettere opnås ved et direktiv end ved en forordning, og derfor forekommer et direktiv at være det mest hensigtsmæssige middel, idet medlemsstaterne får mulighed for at integrere ordningen til indberetning af overtrædelser på effektiv vis i deres nationale systemer, herunder i de institutionelle rammer.

(15) Da forordning (EU) nr. 596/2014 finder anvendelse fra den 3. juli 2016, er det hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne gennemfører og anvender bestemmelser vedrørende dette direktiv fra den 3. juli 2016.

(16) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.10.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2015
Anvendelsesdato i EU
07.01.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet