Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/908 av 26. februar 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 når det gjelder reguleringstekniske standarder for kriteriene, prosedyren for og kravene som skal anvendes ved fastsettelse av en akseptert markedspraksis samt kravene for å opprettholde eller avvikle denne eller for å endre betingelsene for at den eksepteres

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/908 of 26 February 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council laying down regulatory technical standards on the criteria, the procedure and the requirements for establishing an accepted market practice and the requirements for maintaining it, terminating it or modifying the conditions for its acceptance

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Fastlæggelse af fælles kriterier, procedurer og krav bør bidrage til udviklingen af ensartede ordninger på området accepteret markedspraksis, forbedre klarheden af de regler, i henhold til hvilke disse praksisser tillades, og fremme fair og effektiv adfærd blandt markedsdeltagerne. Det bør endvidere bidrage til, at markedet er velfungerende, og styrke markedsintegriteten.

(2) For at sikre, at accepterede markedspraksisser ikke lægger hindringer i vejen for innovation og de finansielle markeders løbende dynamiske udvikling, bør de kompetente myndigheder ikke automatisk anse nye eller begyndende markedstendenser, der kunne medføre ny markedspraksis, for at være uacceptable. I stedet bør de kompetente myndigheder vurdere, om sådanne markedspraksisser opfylder kriterierne i denne forordning og i forordning (EU) nr. 596/2014.

(3) Accepterede markedspraksisser bør anvendes på en måde, der sikrer markedsintegritet og investorbeskyttelse uden at skabe risici for andre markedsdeltagere og andre forbundne markeder. Der bør således tages behørigt hensyn til gennemsigtighed og betingelserne for de markedspraksisser, der foreslås som accepterede markedspraksisser. Når de kompetente myndigheder vurderer gennemsigtigheden af markedspraksisser, der foreslås som accepterede markedspraksisser, både for offentligheden og de kompetente myndigheder, bør de tage hensyn til de forskellige faser i anvendelsen af de potentielle accepterede markedspraksisser. Der bør således også fastsættes specifikke gennemsigtighedskrav for disse faser, navnlig før markedsdeltagerne anvender den accepterede markedspraksis, under anvendelsen, og når markedsdeltagerne ophører med at anvende den.

(4) Markedspraksisser, der af de kompetente myndigheder kan fastlægges som accepterede markedspraksisser, kan være af forskellig type og karakter. Når en kompetent myndighed fastlægger en markedspraksis som accepteret markedspraksis, bør den vurdere hyppigheden af de offentliggørelser, som kræves af alle personer, der skal foretage dem, for at sikre, at den er tilpasset til og passende for den pågældende markedspraksis. Hyppigheden af offentliggørelserne bør sikre en balance mellem behovet for at informere offentligheden og forelægge den kompetente myndighed oplysninger til den løbende overvågning og byrden ved at offentliggøre oplysninger regelmæssigt for dem, der anvender den accepterede markedspraksis. Derudover bør de kompetente myndigheder, når de vurderer en markedspraksis, der kan anvendes uden for en markedsplads, tage højde for, om kravet om en betydelig grad af gennemsigtighed for markedet overholdes.

(5) Kompetente myndigheder, der har accepteret en markedspraksis, bør sikre, at den overvåges tilstrækkeligt med behørig omhu og opmærksomhed. Personer, der anvender markedspraksissen, bør derfor pålægges at opbevare tilstrækkelige optegnelser over alle udførte transaktioner og ordrer, så de kompetente myndigheder har mulighed for at varetage deres tilsynsopgaver og udføre håndhævelsesforanstaltningerne i forordning (EU) nr. 596/2014. Det er ligeledes af afgørende betydning, at aktiviteterne i forbindelse med anvendelsen af markedspraksissen kan skelnes fra andre handelsaktiviteter, som de udfører for egen regning eller på kundernes vegne. Dette kan opnås ved at føre særskilte regnskaber.

(6) Statussen for den enhed, der anvender den accepterede markedspraksis, er et særligt element, der skal tages hensyn til, især når den pågældende enhed handler på vegne af en anden person, som er den direkte beneficiant af markedspraksissen, eller for dennes regning. De kompetente myndigheder bør vurdere, om det at være tilsynsbelagt er relevant for accepten af den markedspraksis, der er under overvejelse.

(7) Når en kompetent myndighed vurderer indflydelsen af markedspraksisser, der foreslås som accepterede markedspraksisser, på markedets likviditet og effektivitet, bør den tage formålet med markedspraksisserne i betragtning – for eksempel om formålet med markedspraksisserne i en bestemt situation er at fremme regelmæssig handel med illikvide finansielle instrumenter, at undgå "abusive squeezes" eller at angive priser, når der er risiko for ikke at have modparter i en handel, eller at fremme en hensigtsmæssig markedsadfærd, hvor en deltager har en dominerende stilling. For så vidt angår pris kunne sådanne formål også være at minimere kursudsving forårsaget af meget store spreads og begrænset udbud af eller efterspørgsel efter et finansielt instrument uden at bringe en markedstendens i fare, skabe prisgennemsigtighed eller fremme en fair prisfastsættelse på markeder, hvor det meste af handelen foregår uden for en markedsplads.

(8) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(9) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010.

(10) For at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at denne forordning træder i kraft hurtigst muligt, og at bestemmelserne i denne forordning anvendes fra samme dato som bestemmelserne i forordning (EU) nr. 596/2014.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet