Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/908 av 26. februar 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmessige tekniske standarder for de kriterier, den prosedyre og de krav som skal stilles ved fastsetting av en akseptert markedspraksis samt betingelsene for opprettholdelse, avvikling eller endringer i den aksepterte praksisen

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/908 of 26 February 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council laying down regulatory technical standards on the criteria, the procedure and the requirements for establishing an accepted market practice and the requirements for maintaining it, terminating it or modifying the conditions for its acceptance

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.12.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2016)

Sammendrag av innhold
Den delegerte forordningen er et supplement til MAR - markedsmisbruksforordningen (forordning (EU) nr. 596/2014). MAR og supplerende bestemmelser til MAR legger opp til fullharmonisering slik at verdipapirmarkedet i EØS er regulert likt på de områdene som omfattes av regelverket. MAR oppstiller adferdsregler mht hva som skal regnes som markedsmisbruk - særlig med henvisning til handelsmønstre. MAR artikkel 15 forbyr markedsmanipulasjon. MAR har regler om "akseptert markedspraksis". Adferd som i utgangspunktet er ulovlig kan være lovlig hvis den er akseptert av nasjonal tilsynsmyndighet. Denne delegerte forordningen presiserer hva som skal tas i betraktning ved fastsettelse av en "akseptert markedspraksis".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av MAR og denne forordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften. Forordningen gjennomføres i norsk rett ved forskrift når MAR er gjennomført.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få betydelige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering
Forordningen er EØS relevant.
Når hjemmelsloven (MAR) er vedtatt gjennomført i norsk rett, legges det opp til at denne kommisjonensdelegerte forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporering (dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at EU-forordningen gjelder som norsk forskrift).

Status
Forordningen er vedtatt i EU.
Forordningen kan innlemmes EØS avtalen når hjemmelsrettsakten (forordning 596/2014 (MAR)) tas inn i EØS avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet