MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1694 av 11. november 2020 om endring av forordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til særlige bestemmelser for restkjøretøy i gruppe L i forbindelse med covid-19-pandemien

Regulation (EU) 2020/1694 of the European Parliament and of the Council of 11 November 2020 amending Regulation (EU) No 168/2013 as regards specific measures on L-category end-of-series vehicles in response to the COVID-19 outbreak

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.2020)

Sammendrag av innhold
Nylig vedtatt forordning (EU) 2020/1694 endrer basisforordning (EU) nr. 168/2013 om godkjenning av mopeder og motorsykler. Bakgrunnen for endringene er:

Koronapandemien har forårsaket forstyrrelser i leveringskjeden av kritiske deler og komponenter til kjøretøy i gruppe L (mopeder og motorsykler). Samtidig har det vært et vesentlig fall i etterspørselsen av slike kjøretøy. Dette har medført betydelige forsinkelser for fabrikantene i å tømme sine lagre av Euro 4-kjøretøy som i henhold til forordning (EU) nr. 168/2013 har siste dato for ordinær registrering 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 gjelder krav om Euro 5, og EU-typegodkjenningen for Euro 4-kjøretøy er ikke lenger gyldig.

Artikkel 44 i forordning (EU) nr. 168/2013 gir bestemmelser om restkjøretøy. Restkjøretøyreglene innebærer at fabrikanter gis mulighet til å få unna sitt lagerhold ved å gjøre tilgjengelig på markedet og registrere kjøretøy i gruppe L hvis EU-typegodkjenning ikke lenger er gyldig som følge av at et nytt krav har trådt i kraft. Restkjøretøyreglene er antallsbegrenset og tidsbegrenset. Med tanke på de ekstraordinære omstendighetene som krisen med covid-19 har forårsaket, og for å unngå potensielle markedsforstyrrelser, endres forordning (EU) nr. 168/2013 til å omfatte særskilte tiltak for restkjøretøy i gruppe L som er berørt av koronapandemien, og det innføres en ny artikkel 44 a).

Antallet restkjøretøy av en kjøretøytype skal etter artikkel 44 a) ikke overstige det antallet Euro 4-kjøretøy som var på lager per 15. mars 2020. En fabrikant som ønsker å benytte unntaket etter artikkel 44 a), må søke myndighetene i det enkelte land hvor de aktuelle Euro 4-kjøretøyene skal registreres. Registreringsperioden etter denne bestemmelsen er til og med 31. desember 2021, mot 24 måneder for ferdigoppbygde og 30 måneder for etappevis ferdigoppbygde kjøretøy etter den ordinære restkjøretøybestemmelsen i artikkel 44. På samsvarssertifikatet (CoC) til kjøretøy som benytter dette unntaket skal det gjøres en særlig anmerking - "2021 - restkjøretøy". Videre skal medlemsstatene innen 1. juli 2021 informere EU-kommisjonen om antallet kjøretøy som er tildelt status som restkjøretøy etter denne nye bestemmelsen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Basisforordningen er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften). Denne forordningen vil bli implementert i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Statens vegvesen behandler søknader om registrering av restkjøretøy, og vil også håndtere søknader etter denne nye unntaksbestemmelsen. Nytt er at det skal rapporteres til EU-kommisjonen det antallet kjøretøy som innvilges unntak etter restkjøretøybestemmelsen.

Den nye forordningen har allerede trådt i kraft i EU. Imidlertid vil det ta noe tid før forordningen blir gjeldende i Norge. Dette skyldes at forordningen må på offentlig nasjonal høring, og i tillegg må tas inn i EØS-avtalen via EØS-komiteen. Erfaringsmessig er vi noen måneder inn i 2021 før alle disse formalia er avsluttet og forskriftsendring vedtatt. For å sikre forutsigbarhet for berørt bransje vil Statens vegvesen vurdere å «forskuttere» de endringer forordningen gir anvisning på. Konkret vil dette bli gjort før nyttår ved å gi en generell dispensasjon.

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Forordningen legger derimot til rette for at et større antall kjøretøy kan registreres som restkjøretøy enn hva som ville vært tilfellet etter de ordinære restkjøretøyreglene. Den vil heller ikke medføre særlige administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk da Statens vegvesen allerede behandler restkjøretøysøknader i tråd med eksisterende regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt 11. november 2020 og trådte i kraft i EU 14. november 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.11.2020
Anvendelsesdato i EU
14.11.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet