Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2316 av 12. desember 2017 om oppheving av vedtak 92/176/EØF om kart som skal brukes i forbindelse med datanettet Animo

Commission Implementing Decision of XXX repealing Decision 92/176/EEC concerning maps to be provided for use for the Animo network

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) For at gennemføre et datasystem for forbindelser mellem veterinærmyndighederne (det edb-baserede net Animo) vedtog Kommissionen beslutning 91/398/EØF 92/175/EØF og 92/176/EØF.

(2) Beslutning 91/398/EØF og beslutning 92/175/EØF er blevet ophævet, og det edb-baserede net Animo er blevet erstattet af det integrerede veterinærinformationssystems (Traces) onlineadministrationsværktøj, der omfatter alle sundhedskrav vedrørende EU-samhandel med og import af dyr, sæd og embryoner, fødevarer, foder og planter.

(3) Beslutning 92/176/EØF bør derfor ophæves.

(4) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet