Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/949 av 2. juni 2017 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 når det gjelder oppbygningen av identifikasjonskoden til storfe og endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/949 of 2 June 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the configuration of the identification code for bovine animals and amending Commission Regulation (EC) No 911/2004

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2017. EØS-notat offentliggjort 30.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2017)

Sammendrag av innhold
Etter forordning (EF) 1760/2000 skal storfe identifiseres med merker som inneholder dyrets identifikasjonskode. Denne rettsakten gir regler om hvordan identifikasjonskoden skal være bygd opp. Den erstatter bestemmelsene om dette som per i dag finnes i forordning (EF) nr. 911/2004.

Rettsakten krever at det første elementet i identifikasjonskoden skal være landskoden til EU-medlemslandet der dyret ble merket første gang. Landskoden skal enten bestå av to bokstaver eller tre sifre. Hvilke landskoder hvert enkelt land skal bruke fremgår av et vedlegg til rettsakten. Det andre elementet i identifikasjonskoden skal være et individnummer. Individnummeret skal ikke bestå av mer enn 12 siffer. Irland, Spania, Italia, Portugal og Storbritania kan likevel bruke sitt eget system med alfanumeriske koder for dyr som er født før bestemte datoer.

Rettsakten fastsetter at vedkommende myndighet kan registrere dyrenes identifikasjonskoder med enten landskoden på to bokstaver eller landskoden på tre siffer i storfedatabasen som kreves etter forordning (EF) nr. 1760/2000. Dette gjelder uavhengig av hvilken landskode som faktisk vises på merkene, forutsatt at sporbarheten til dyrene sikres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Av tekniske årsaker må de individuelle identifikasjonskodene til storfe kun bestå av siffer hvis de skal kunne avleses elektronisk. Ved å tillate at landskodeelementet i identifikasjonskodene kan bestå av tre siffer istedenfor to bokstaver slik kravet er nå, er rettsakten således med på å legge til rette for at elektronisk identifikasjon kan bli et verktøy for offisiell identifikasjon av storfe. Denne teknologien gir mulighet for raskere og mer nøyaktig avlesning av dyrenes individuelle identifikasjonskoder direkte inn i databehandlingssystemene. Teknologien gjør at både dyreholdere og det offentlige kan spare arbeidskostnader, men gir samtidig større kostnader til utstyr. Elektronisk identifikasjon av storfe gjennomføres allerede på frivillig basis både i Norge og flere andre EØS-stater som supplement til de offisielle visuelle øremerkene.

Rettsakten sikrer at det blir samsvar mellom identifikasjonskoden på et dyrs visuelle merke og identifikasjonskoden i dyrets elektroniske merke. At oppbygningen av dyrenes identifikasjonskoder blir enhetlig i hele EØS, gjør også at kodene kan avleses og utveksles elektronisk mellom alle EØS-statene.

I dag blir storfe registrert i den norske storfedatabasen (Husdyrregisteret) uten at landskodeelementet i identifikasjonskodene deres tas med. Dette er en mangel sett i forhold til fullt ut å oppfylle EØS-regelverkets krav om at databasen skal inneholde hvert enkelt dyrs unike identifikasjonskode (forordning (EF) nr. 1760/2000 artikkel 5, jf. direktiv 64/432/EØF artikkel 14). Mattilsynet har ansvaret for å rette mangelen innenfor sitt ordinære budsjett uavhengig av denne nye rettsakten. Trolig er det hensiktsmessig å gjøre dette som et ledd i å oppfylle Norges forpliktelse etter EØS-regelverket (forordning (EF) nr. 1760/2000 artikkel 4(4)), til å ha på plass infrastruktur som er nødvendig for å kunne identifisere dyr på bakgrunn av elektroniske merker fra 18. juli 2019.

Rettsakten har vært forelagt Animalia og TINE for kommentering. Deres vurdering er at rettsakten ikke får konsekvenser for dem.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Etter forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt, som gjennomfører forordning (EF) nr. 1760/2000 og forordning (EF) nr. 911/2004 i norsk rett, er det krav om at storfe skal merkes med to merker som inneholder en entydig identifikasjonskode. Identifikasjonskoden skal bestå av en landskode på to bokstaver (basert på ISO 3166) som identifiserer EØS-staten der driftsenheten dyret først ble identifisert på ligger etterfulgt av et individnummer på maksimum 12 siffer. Kravet om landskode på to bokstaver stammer fra den gang begge merkene til storfe skulle være visuelt lesbare.

I den senere tid er det åpnet for at det ene merket isteden kan være elektronisk lesbart. Fra 18. juli 2019 kan bruk av elektronisk merke også gjøres obligatorisk. I elektronisk lesbare merker brukes ikke bokstav- men tallkoder. Rettsakten er således en tilpasning av regelverket i forhold til å kunne merke storfe med elektronisk lesbare merker. Tresifrede landskoder basert på ISO 3166 brukes i dag i elektroniske merker til sauer og geiter. Det er hensiktsmessig å gjøre det samme i merker til storfe slik denne rettsakten legger opp til.

Rettsakten endrer kun landskodeelementet i identifikasjonskoden til storfe. Det er ingen endring med hensyn til hvor mange siffer det kan være i individnummerelementet etter landskoden. Der kan det fortsatt bare være maksimum 12 siffer.

Landskodene hver enkelt EØS-stat skal benytte er i dag listet opp i vedlegget til forordning (EF) nr. 911/2004. Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen med en teknisk tilpasning som sier at Norge skal benytte landskoden NO. Det er Norges landskode angitt med bokstaver etter ISO 3166. Når forordningen blir erstattet med denne nye rettsakten, blir det behov for en tilsvarende teknisk tilpasning til denne som sier hvilke landskoder Norge skal benytte. Det vil si NO og 578 som er Norges landskoder angitt med henholdsvis bokstaver og tall etter ISO 3166.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten ble votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Dyrehelse og dyrevelferd, den 6. - 7. april 2017. Rettsakten ble vedtatt i EU den 2. juni 2017.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.06.2017
Anvendelsesdato i EU
23.06.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet