Merking av kosmetiske produkter: ordliste med felles betegnelser for bestanddeler

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/701 av 5. april 2019 om en ordliste med felles betegnelser for bestanddeler til bruk ved merking av kosmetiske produkter

Commission Decision (EU) 2019/701 of 5 April 2019 establishing a glossary of common ingredient names for use in the labelling of cosmetic products

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 19, stk. 1, litra g) i forordning (EF) nr. 1223/2009 skal mærkningen af kosmetiske produkter indeholde en liste over bestanddele. Bestanddelene skal angives ved hjælp af fælles betegnelser for bestanddele opført i et glossar, der udarbejdes og ajourføres af Kommissionen, jf. artikel 33 i nævnte forordning. Glossaret skal tage hensyn til internationalt anerkendte nomenklaturer, herunder den internationale nomenklatur for kosmetiske bestanddele (INCI).

(2) Forordning (EF) nr. 1223/2009 ophævede og erstattede Rådets direktiv 76/768/EØF (2). Fortegnelsen over bestanddele anvendt i kosmetiske produkter og den fælles nomenklatur for bestanddele, der nævnes i artikel 5a og artikel 7, stk. 2, i nævnte direktiv, blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 96/335/EF (3) og ajourført i 2006 af Kommissionens afgørelse 2006/257/EF (4). Fortegnelsen og nomenklaturen er siden blevet forældet som følge af det store antal nye bestanddele, der indføres på markedet hvert år. Derudover er de krav, der fastsættes i artikel 5a i direktiv 76/768/EØF vedrørende indholdet af fortegnelsen, mere vidtgående end kravene i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009 for så vidt angår indholdet af et glossar med fælles betegnelser for bestanddele. Derfor bør fortegnelsen over bestanddele i afgørelse 96/335/EF erstattes og tilpasses, så den dækker nye bestanddele, der indføres på markedet, og indholdet bør begrænses til kravene i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009.

(3) I artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1223/2009 fastsættes det, at for andre farvestoffer end dem, der er bestemt til at farve hår, skal CI (Colour Index)-nomenklaturen anvendes til mærkning, hvor det er relevant. CI-nummeret bør derfor opføres som den fælles betegnelse for andre farvestoffer end dem, der er bestemt til at farve hår.

(4) Nogle af de bestanddele, der anvendes i parfumerende og aromatiske forbindelser har ikke noget INCI-navn. Såkaldte »parfumestoffer« er blevet anvendt i Unionen ved mærkning af kosmetiske produkter, der indeholder disse bestanddele. For disse bestanddele bør glossaret derfor medtage navnene på de parfumestoffer, der tidligere er blevet anvendt for dem i Unionen.

(5) Ved artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1223/2009 fastsættes det, at de fælles betegnelser for bestanddele i glossaret skal anvendes til mærkning af kosmetiske produkter, der er bragt i omsætning senest 12 måneder efter offentliggørelsen af glossaret i Den Europæiske Unions Tidende.

(6) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør afgørelse 96/335/EF ophæves —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.04.2019
Anvendelsesdato i EU
28.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet