Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2020/700 av 25. maij 2020 om endring av direktiv (EU) 2016/797 og direktiv (EU) 2016/798 med hensyn til forlengelse av deres gjennomføringsperioder

Directive (EU) 2020/700 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 amending Directive (EU) 2016/797 and Directive (EU) 2016/798, as regards the extension of their transposition period

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2020)

Sammendrag av innhold
I lys av COVID-19 utbruddet har mange medlemsland bedt om en forlenget frist for implementering av regelverk tilhørende fjerde jernbanepakke. Kommisjonen foreslår derfor å forlenge fristen for implementering av direktiv (EU) 2016/797 (samtrafikkdirektivet) og direktiv (EU) 2016/798 (sikkerhetsdirektivet) med tre måneder til 16. september 2020.

Formålet med å gi en utsettelse er å skape forutberegnelighet, spesielt for bransjen og jernbaneforetak som skal ha nytte av fjerde jernbanepakke.

Nærmere om de enkelte endringene

Direktiv (EU) 2016/797 (samtrafikkdirektivet)

Kommisjonen foreslår å tilføye ny artikkel 57 nr. 2a om at medlemsstater som har utsatt gjennomføring av direktivet etter artikkel 57 nr. 2, kan utsette gjennomføringen ytterligere til 16. september 2020.

Det foreslås videre å endre artikkel 58 ved at dato 16. juni 2020 blir endret til dato 16. september 2020 som frist for implementering av direktivet.

Direktiv (EU) 2016/798 (sikkerhetsdirektivet)

Kommisjonen foreslår å tilføye ny artikkel 6a, ny artikkel 27 nr. 7 og 8, ny artikkel 27a og ny artikkel 33 nr. 2a for å tilpasse disse bestemmelsene til den utsatte fristen. Videre foreslås det å endre artikkel 34 ved at dato 16. juni 2020 blir endret til dato 16. september 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Nytt samtrafikkdirektiv og nytt sikkerhetsdirektiv er er en del av EUs fjerde jernbanepakke. Utkast til EØS-komitébeslutning om innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen er oversendt EU. EØS-komiteens beslutning kan tidligst bli truffet høsten 2020, og det er forventet at rettsaktene vil tre i kraft i EØS etter gjennomføringsfristen i EU, selv om fristen blir utsatt.

Dersom frist for implementering av direktivene utsettes, vil det ikke medføre endring i norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil ikke innebære administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge dersom fristen for implementering av direktivene forlenges til 16. september 2020.

Selv om EØS-komitébeslutningene sannsynligvis vil tre i kraft etter EUs gjennomføringsfrist, er det ønskelig at nasjonale lover og forskrifter i størst mulig grad kan iverksettes så tett som mulig opp mot gjennomføringsfristene for EU. En forlengelse av gjennomføringsfristene slår dermed positivt ut for forberedelsene for gjennomføring i Norge.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge. At gjennomføringsfristen forlenges anses positivt for forberedelsene for gjennomføring av direktivene i Norge. Tilsynsmyndigheten får bedre tid til å forberede det nye regelverket før det trer i kraft, samtidig som bransjen får bedre tid til å tilpasse seg regelendringene.

Status
ommisjonen presenterte sitt forslag 29. april 2020. Europaparlamentet vedtok sin posisjon 15. mai 2020.

Kommisjonen har foreslått en utsettelse til 16. september 2020, mens Europaparlamentet har foreslått en utsettelse til 31. oktober 2020 og Rådet til 31. desember 2020.

Rådet må nå formelt vedta sin posisjon på forslaget og deretter nå en enighet med Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.05.2020
Gjennomføringsfrist i EU
28.05.2020
Anvendelsesdato i EU
28.05.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon