Mikrobiologiske kriterier for bekjempelse av salmonella i fjørfekjøtt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1086/2011 av 27. oktober 2011 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 og vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 hva angår salmonella i ferskt fjørfekjøtt

Commission Regulation (EU) No 1086/2011 of 27 October 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and Annex I to Commission Regulation (EC) No 2073/2005 as regards salmonella in fresh poultry meat

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 04.07.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter et nytt næringsmiddeltrygghetskriterium for enkelte serotyper av salmonella i ferskt fjørfekjøtt (inkludert kalkunkjøtt) i forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler, samt henvisning til disse kriteriene i forordning (EF) nr. 2160/2003. For å få konsistens i rettsaktene tas eksisterende kriterium om fravær av salmonella i 25 gram fjørfekjøtt i forordning (EF) nr. 2160/2003 (zoonoseforordningen) inn i forordning (EF) nr. 2073/2005 som næringsmiddeltrygghetskriterium for Salmonella Typhimurium inkludert monofasiske stammer og Salmonella Enteritidis i ferskt fjørfekjøtt og kalkunkjøtt. Samtidig endres eksisterende kriterium i zoonoseforordningen til kun å omfatte de aktuelle serotypene av salmonella angitt i forordningen om mikrobiologiske kriterier.

Zoonoseforordningen setter reduksjonsmål for Salmonella, mens forordningen om mikrobiologiske kriterier setter operasjonelle kriterier for å nå dette målet.

Forslaget omfatter også endring av eksisterende prosesshygienekriterium for Salmonella spp.Dersomsalmonella påvises, skal isolatene serotypes. Ved positivt funn av Salmonella Typhimurium og Salmonella Enteritidis skal kjøttet trekkes tilbake fra markedet. Rettsakten omhandler videre en justering av prøvetakingsplan for slakt av fjørfe og kalkun.

Arbeidet med rettsakten ble initiert på bakgrunn av årsrapporten 2009 fra EFSA om zoonoser og matbårne utbrudd i EU som viser at forekomsten av salmonellose hos mennesker avtar, sannsynligvis på grunn av vellykkede salmonellakontroller i fjørfebesetningene.

Medlemsstatene kan lage nasjonale tiltak som omfatter andre serotyper av salmonella enn de som er angitt.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
På bakgrunn av Norges salmonellagaranti og omfattende kontrollsystem anses forslaget ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Både Mattilsynet og næringen mener de foreslåtte prøvetakingsmetodene, analysene og prøvetakingsfrekvensene er akseptable for Norge. Norge har tidligere hatt god erfaring med uttak av halsskinnprøver ved salmonellatesting på slakteri. Mattilsynet har støttet Kommisjonens forordning og klargjøringen i rettsakten av begrepet Salmonella Typhimurium lignende stammer, ved at det gis en henvisning til EFSAs rapport i fortalen og en fotnote i 1.28 i selve rettsakten som angir serovarianten det skal undersøkes for.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Saken var oppe til diskusjon i CVO-møtet 16. juni 2010 og i arbeidsgruppemøte for zoonoser og mikrobiologiske kriterier 25. juni 2010, 13. juli 2010, 8. september 2010, 8. oktober 2010 og 29. oktober 2010. Saken har videre vært oppe til teknisk votering i SCFCAH 16. mars 2011 der forslaget fikk tilslutning med kvalifisert flertall.

Rettsakten er nå tilbake etter SPS-høring, og har fått tilslutning med kvalifisert flertall.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.10.2011
Anvendelsesdato i EU
01.12.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.06.2014
Anvendes fra i Norge
30.06.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1086
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro