Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis i detaljhandelen

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/801 av 20. mai 2015 om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis i detaljhandelen under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

Commission Decision (EU) 2015/801 of 20 May 2015 on reference document on best environmental management practice, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the retail trade sector under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2020)

Dokumentet er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av EU Kommisjonen. Bakgrunn er EMAS-forordningen (1221/2009) som fastlegger at det skal utarbeides referansedokumenter for flere sektorer hvor EMAS-registrering av virksomheter vil kunne være aktuelt. Detaljhandelen er det første dokumentet som ble ferdigstilt. Det vil bli utarbeidet referansedokumenter for følgende sektorer:

• Retail trade (Detaljhandelen)
• Tourism (Turistsektoren)
• Construction (Bygg & anlegg)
• Public Administration (Offentlig administrasjon)
• Agriculture — Crop production and Animal production (Landbruksproduksjon)
• Food and beverage manufacturing (Produksjon av nærringsmidler og drikkevarer)
• Car manufacturing (Produksjon av biler)
• Manufacture of electronical and electric equipment Pproduksjon av elektronisk og elektriske utstyr)
• Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (Produksjon av metallprodukter untatt maskiner og utstyr)
• Waste management (Avfallshåndtering)
• Telecommunications (Telekommunikasjon)

Dokumentet angir beste praksis for miljøledelse, referanseindikatorer for minimal miljøbelastning og beste oppnåelige praksis i sektoren.

EMAS-forordningen (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt).

Rettslige konsekvenser
Dokumentet er ikke juridisk bindende for EMAS-registrerte organisasjoner, men organisasjonene og miljøkontrollørene skal ha kunnskap om innholdet i dokumentet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakt innlemmet i EØS avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.05.2015
Anvendelsesdato i EU
11.06.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0801
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro