Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1505 av 28. august 2017 om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltakelse i miljøledelsessystemet EMAS

Commission Regulation (EU) 2017/1505 of 28 August 2017 amending Annexes I, II and III to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.2.2018)

Sammendrag av innhold
Endringen gjelder vedleggene I, II and III i Regulation (EC) No 1221/2009 (EMAS-forordningen). EMAS-forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i Forurensingsforskriften kapittel 38.

Bakgrunnen for endringene er tilpasning til den nye standarden for miljøledelse ISO 14001:2015. Kravene til miljøledelse i EMAS forordningen er basert på ISO 14001, og da forordningen ble vedtatt i 2009 (norsk lov i juli 2012, forurensningsforskriftens kap 38) var det ISO 14001:2004 som gjaldt.

Kravene som er fastlagt i vedleggene er lagt i vedlegg slik at det skal være en enklere prosedyre å revidere disse i motsetning til artiklene i selve forordningen.

Innhold i vedleggene:

Vedlegg I Miljøgjennomgåelse

Vedlegg II Krav til miljøstyringsordninger og andre spørsmål som det må tas hensyn til av organisasjoner som gjennomfører EMAS

Vedlegg III Intern miljørevisjon

Disse tre vedleggene blir nå foreslått endret på bakgrunn av at ISO 14001 er revidert og slik at kravene er i tråd med den nye ISO 14001:2015.

Selve kravene er i vedlegg II. Grunnen til at vedleggene I og III også må endres er at disse må tilpasses den nye strukturen i ISO 14001:2015 standarden.

For mer detaljert beskrivelse av hvordan vedleggene endres, se "Andre opplysninger"

Merknader

Rettslige konsekvenser
EMAS-fofordningen er hjemlet i EU-traktatens artikkel 175 om miljø, og er gjennomørt i Norge i Forurensingsforskriften kapittel 38. Forslaget endrer vedleggene I, II og III i Forordning 1221/2009. De nye kravene er en skjerpelse av reguleringen jf. den nye ISO 14001:2015 standarden. Endringene vil tre i kraft på den 20ende dagen etter publikasjon i Official journal of the European UnionEndringen gjennomføres ved en tilføyelse i forurensingsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
EMAS registrering er en frivillig ordning som organisasjoner kan ta del i. Kostnader vil påløpe organisasjonene.

Miljøsertifisering og EMAS registrering er viktige miljøpolitiske virkemiddel.

Norge har pt. syv norske organisasjoner i EMAS registeret, hvorav en av disse har åtte områder (Departementenes servicesenter + åtte departementer).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For vedlegg I (Miljøgjennomgåelse)

vil endringene knyttes til:

• bestemmelse av organisasjonens kontekst

• identifisering av berørte parter og bestemmelse av deres relevante behov og forventninger

• bestemmelse og dokumentasjon av risiko og muligheter

I tillegg er følgende punkter revidert og skjerpet:

• identifikasjon av direkte og indirekte miljøaspekter og bestemmelse av de mest relevante aspektene

• vurdering av viktigheten av de ulike aspektene

Dette medfører en ny struktur for vedlegg 1:

1. Bestemmelse av organisasjonens kontekst

2. Identifikasjon av berørte parter og bestemmelse av deres relevante behov og forventninger

3. Identifikasjon av relevante reguleringer knyttet til miljøet

4. Identifikasjon av direkte og indirekte miljøaspekter og vurdering av de vesentligste

5. Vurdering av viktigheten av de ulike miljøaspektene

6. Evaluering av resultater fra gransking av tidligere hendelser

7. Bestemmelse og dokumentasjon av risiko og muligheter

8. Gjennomgang av eksisterende prosesser, praksis og prosedyrer

Endringer i vedlegg II:
Bytte ut ISO 14001:2014 med ISO 14001:2015 i del A i vedlegget

Elementer i del B har blitt tilpasset for å unngå gjentakelser av elementer i standarden:

B2 Etterleving av regelverket (ny B4) – punktet har blitt innskjerpet i tråd med art. 4.4 i forordningen om at organisasjonen skal dokumentere at alle lovkrav er oppfylt.

B3 Miljøprestasjon (ny B1 og B5) – forpliktelsen til kontinuerlig forbedring er opprettholdt og skjerpet for å unngå gjentagelse med elementer som allerede finnes i standarden.

B4 Medvirkning fra arbeidstakerne (ny B2) – forpliktelse til å ha en ledelsesrepresentant ansvarlig for miljøledelsessystemet

B6 Kommunikasjon (ny B7) – skjerpet for å fokusere på elementene som representerer forpliktelser for organisasjonen.

Vedlegg III: (mindre endringer)
Integrering av de utvidede kravene til etterlevelse av reguleringer ("etterlevelse av lovpålagte og øvrige krav relatert til miljø")

Integrere "informasjon fra ledelsen om graden av lovoverholdelse" som ett objekt.

Gjennomføring
Ved gjennomføringmå prinsippet om "parallell registrering/sertifisering" for organisasjoner opprettholdes, dvs. at EMAS ikke kan kreve at organisasjoner skal oppfylle den nye standarden tidligere enn for kun ISO 14001 sertifisering.

ISO 14001:2004 vil ikke være gjeldende lenger enn frem til sep. 2018.

Hvis miljørevisor har planlagt en verifikasjon før 14. mars 2018 i en EMAS-registrert organisasjon, kan denne verifikasjonen utsettes med inntil seks måneder etter avtale mellom registreringsorganet og miljøkontrolløren.

Dersom neste verifikasjon er planlagt før 14. september 2018 kan den utføres i tråd med EMAS-forordningen og rådsregulering (EU) no 517/2013. Dersom dette utføres vil gyldigheten av registreringen og miljøredegjørelsen kun strekke seg frem til 14. september 2018.

Status
Rettsakten er vedtatt 28. august 2017

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.08.2017
Anvendelsesdato i EU
18.09.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 743-762
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.02.2018
Anvendes fra i Norge
09.02.2018