Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om oppkreving av gebyr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 782/2013 av 14. august 2013 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 66/2010 om EUs miljømerke

Commission Regulation (EU) No 782/2013 of 14 August 2013 amending Annex III to Regulation (EU) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council on the EU Ecolabel

Siste nytt

Norsk lovendring kunngjort 12.12.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2017)

Sammendrag av innhold
Vedtaket er hjemlet i artikkel 15 i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 66/2010 om EU-miljømerket . Vedtaket medfører en endring av vedlegg III om gebyrer. Endringen av vedlegget omhandler først og fremst maksimumsbeløpene som kan kreves i forbindelse med EUs miljømerke. Det årlige gebyret for å kunne bruke EUs miljømerke økes til maksimum 25 000 euro samtidig som det gjeninnføres en omsetningsbasert gebyrsats på 0,15 % av det miljømerkede produkts omsetning. Dette medfører at virksomheter som har en høy omsetning av miljømerkede produkter i større grad vil bidra med et høyere bruksgebyr til kontroll og tilsyn med EUs miljømerke enn virksomheter med liten omsetning av slike produkter.

Merknader
EUs miljømerke er opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Forordning (EU) nr. 66/2010 er gjennomført i norsk lov ved en bestemmelse i lov om merking av forbruksvarer § 9, som fastsetter at forordningen gjelder som norsk lov. Innlemmelse av forordning (EU) nr. 782/2013 i EØS-avtalen vil medføre behov for endring av denne bestemmelsen, slik at det henvises også til den nye forordningen som endrer vedlegget til forordningen. Ved innføring av nye avgifter åpnes det for stor fleksibilitet for både søknads- og årsavgifter. Forut for fastsettelse av avgiftene her i Norge, har Stiftelsen Miljømerking hatt en nordisk diskusjon for å sikre at EUs vedtak implementeres på så lik måte som mulig i alle landene. Stiftelsen anslår at innføring av et nytt avgiftssystem kan medføre en reduksjon av avgiftene på ca. 135 000 kroner i året. Dette fordi det i det gamle avgifssystemet var anledning til å ta en avgift pr. produkt.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 1 (Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring)

Sakkyndige instansers merknader
Til tross for at endringen innebærer en reduksjon av inntektene, anbefaler Stiftelsen Miljømerking at vedtaket innlemmes i EØS-avtalen. Stiftelsen mener at de nye avgiftene er en mer rettferdig ordning fordi avgiftene avhenger av bedriftenes omsetning av de miljømerkede produktene, og ikke bare av antall produkter som er miljømerket.

Vurdering
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Lovforslaget har ikke vært på alminnelig høring, da dette anses som åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen 5.4 bokstav c.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 14. august 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 15. august 2013. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen 8 april 2014, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 54/2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.08.2013
Anvendelsesdato i EU
04.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
20.06.2014
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.12.2014
Anvendes fra i Norge
01.01.2015