Mineralavfallsdirektivet: retningslinjer for inspeksjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/248 av 21. februar 2020 om fastsettelse av tekniske retningslinjer for inspeksjon i samsvar med artikkel 17 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2020/248 of 21 February 2020 laying down technical guidelines for inspections in accordance with Article 17 of Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 17 i direktiv 2006/21/EF skal alle affaldsanlæg, der er omfattet af artikel 7 i nævnte direktiv, kontrolleres for at sikre, at de overholder de relevante betingelser for tilladelsen. For at denne kontrol kan være effektiv, bør de kompetente myndigheder have tilstrækkelige ressourcer, være uafhængige af driftsherrerne af de pågældende affaldsanlæg, have de nødvendige funktioner og beføjelser og være berettiget til bistand fra driftsherrerne. Kontrolaktiviteterne bør også omfatte samarbejde og koordinering mellem de nationale myndigheder med ansvar for at sikre, at affaldsanlæg i deres jurisdiktion overholder bestemmelserne i direktiv 2006/21/EF.

(2) For at kontrollerne kan være effektive og proaktive, bør de planlægges på forhånd ved hjælp af kontrolplaner, som afspejler de risici, der er forbundet med de pågældende affaldsanlæg.

(3) Da de affaldsanlæg, der er omfattet af artikel 7 i direktiv 2006/21/EF, omfatter affaldsanlæg, som burde have en tilladelse, og da det i artikel 7 hedder, at intet affaldsanlæg må være i drift uden tilladelse, skal der i kontrolplanerne tages hensyn til de affaldsanlæg, som burde have en tilladelse, men som ikke er i besiddelse af en.

(4) Medlemsstaterne bør have en skønsmargen ved anvendelsen af retningslinjerne for kontrol med hensyn til de forskellige omstændigheder, der gør sig gældende for hvert affaldsanlæg, for at sikre, at kontrollen står i et rimeligt forhold til de relevante miljø- og sikkerhedsmæssige risici, som er forbundet med hvert enkelt affaldsanlæg.

(5) For at tage højde for forskellige situationer med mulig manglende overholdelse af tilladelser bør der fastsættes bestemmelser om både rutinemæssig kontrol og ikkerutinemæssig kontrol for at reagere på alvorlige klager, ulykker, hændelser og tilfælde af manglende overholdelse. Ved udførelsen af kontrollen bør kontrollørerne også tage hensyn til resultaterne af de kontroller, der er foretaget i henhold til anden gældende EU-lovgivning, i det omfang disse resultater også kan indikere mulige problemer i forhold til betingelserne for tilladelsen i henhold til artikel 7 i direktiv 2006/21/EF.

(6) For at sikre en effektiv kontrol er det nødvendigt, at en vis del af kontrolaktiviteterne, herunder besøg på stedet, er uanmeldte.

(7) For at gøre det muligt at drage konklusioner af kontrolaktiviteterne, navnlig besøg på stedet, og tilvejebringe et empirisk grundlag for fremtidig kontrol og andre relaterede foranstaltninger er det vigtigt, at alle kontrolaktiviteter er behørigt dokumenteret, herunder gennem regelmæssige rapporter om besøg på stedet.

(8) For effektivt at sikre, at betingelserne for tilladelsen overholdes, er det vigtigt, at kontrollen letter og muliggør yderligere foranstaltninger til imødegåelse af konstateret manglende overholdelse.

(9) Da risiciene varierer, afhængigt af hvor de pågældende affaldsanlæg befinder sig, er det nødvendigt, at de tekniske retningslinjer indeholder detaljerede bestemmelser om de forskellige livsfaser i de affaldsanlæg, der er omfattet af artikel 7 i direktiv 2006/21/EF.

(10) Da affaldsanlæg i kategori A udgør en potentielt større risiko, er det nødvendigt, at de tekniske retningslinjer indeholder særlige bestemmelser vedrørende sådanne faciliteter.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som er nedsat ved artikel 23, stk. 2, i direktiv 2006/21/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.02.2020
Anvendelsesdato i EU
16.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet