Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til krav til vitamin D i morsmelkerstatninger og krav til erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 14 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2016/127 with regard to vitamin D requirements for infant formula and erucic acid requirements for infant formula and follow-on formula

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsutkastet, dansk utgave)

BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

Ved artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ajourføre, blandt andre, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tilskudsblandingerog for så vidt angår oplysning om spædbørns-og småbørnsernæring.

Nærværende delegerede forordning har til formål at ændre Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/127 ved at sænke det indhold af vitamin D, der maksimalt må være i modermælkserstatninger, og ved at sænke det indhold af erucasyre, der maksimalt må være i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet