Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/328 av 5. mars 2018 om godkjenning av ny bruk av preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 som tilsetningsstoff til slaktekylling og livkylling (innehaver av godkjenningen ADISSEO France SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/328 of 5 March 2018 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Bacillus subtilis DSM 29784 as a feed additive for chickens for fattening and chickens reared for laying (holder of authorisation ADISSEO France SAS)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse.

(2) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis DSM 29784. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af et præparat af Bacillus subtilis DSM 29784 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og hønniker.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 4. juli 2017, at præparatet af Bacillus subtilis DSM 29784 på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har nogen skadelig virkning på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede også, at det pågældende præparat har potentiale til at forbedre de zootekniske egenskaber hos slagtekyllinger. Denne konklusion kan udvides til også at omfatte hønniker ved anvendelse af samme dosis. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5) Vurderingen af præparatet af Bacillus subtilis DSM 29784 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af præparatet bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2018
Anvendelsesdato i EU
26.03.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet