Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 av 23. februar 2006 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av mykotoksiner i næringsmidler

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Departementsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr 401/2006 fastsetter prøvetaking- og analysemetoder for ulike mykotoksiner i matvarer. Prøvetaking- og analysemetoder for disse mykotoksinene har hittil vært regulert i forskjellige direktiver (98/53/EF, 2002/26/EF, 2003/78/EF og 2005/38/EF) som nå skal oppheves. Denne forordningen samler innholdet i disse forskjellige direktivene til en rettsakt samtidig som status forandres fra direktiv til forordning. Det er ikke foretatt noen vesentlige endringer i innholdet, men det er gjort noen tilpasninger og forenklinger slik at dette passer inn i en rettsakt.

Merknader
Norge har tidligere gjennomført de fire direktivene som ligger til grunn for forordningen. Det er ikke gjort noen vesentlige endringer i innhold bortsett fra noen tekniske forenklinger slik at det passer inn i en rettsakt. Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.02.2006
Anvendelsesdato i EU
01.07.2006
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2008
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2010
Anvendes fra i Norge
04.10.2010