Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1000 av 9. juli 2020 om retting av visse språkversjoner av forordning (EU) nr. 1253/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater

Commission Regulation (EU) 2020/1000of 9 July 2020 correcting certain language versions of Regulation (EU) No 1253/2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2020)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
I nesten samtlige språkversjoner av Kommisjonsforordning (EU) 1253/2014 har det i en bestemmelse blitt oppdaget språklige oversettelsesfeil.

Feilen gjelder et punkt om de ventilasjonsaggregatene som ikke er omfattet av forordningens virkeområde.

Det er også oppdaget andre språklige oversettelsesfeil i enkelte av språkversjonene.

Forordningen retter de nevnte feilene.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom NVE og Utenriksdepartementet om at samme praksis i liknende saker tidligere (Samferdselsdepartementet), skal følges.

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Rettslige konsekvenser
Dersom de norske språkversjonene av forordningene inneholder de samme feilene, må de også korrigeres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere. Forordningen korrigerer språkversjoner av en EU-forordning som allerede er gjennomført.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU 09. juli 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet