Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumenter for godkjenning av omlegging og produksjon med tilbakvirkende kraft

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 av 26. mars 2020 om fastsettelse av visse bestemmelser om anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til dokumenter som er nødvendige for godkjenning med tilbakevirkende kraft av perioder med sikte på omlegging, produksjon av økologiske produkter og opplysninger som skal gis av medlemsstatene

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/464 of 26 March 2020 laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the documents needed for the retroactive recognition of periods for the purpose of conversion, the production of organic products and information to be provided by the Member States

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I kapitel III i forordning (EU) 2018/848 fastsættes de generelle produktionsregler for økologiske produkter, mens de detaljerede produktionsregler fastsættes i forordningens bilag II. For at sikre harmoniserede betingelser for gennemførelsen af nævnte forordning bør der fastsættes nogle yderligere regler.

(2) Ved omlægning til den økologiske produktionsmetode kræves der et vist tidsrum til tilpasning af de forskellige produktionsmidler. Den krævede omlægningsperiode begynder tidligst, når en landbruger eller en erhvervsdrivende, der producerer alger eller akvakulturdyr, har anmeldt aktiviteten til de kompetente myndigheder. Som en undtagelse og på visse betingelser kan en tidligere periode blive anerkendt med tilbagevirkende kraft som en del af omlægningsperioden. Det bør præciseres, hvilke dokumenter, der skal forelægges de kompetente myndigheder med henblik på anerkendelse med tilbagevirkende kraft af en tidligere periode.

(3) For at sikre overholdelsen af et højt dyrevelfærdsniveau, der respekterer artsspecifikke behov inden for økologisk husdyrproduktion, er det nødvendigt at fastsætte krav til belægningsgrad, mindste indendørs og udendørs arealer og deres karakteristika samt de tekniske krav og karakteristika vedrørende bygninger og udearealer for kvæg, får, geder, dyr af hestefamilien, hjortedyr, svin, fjerkræ og kaniner. Desuden bør der for pattedyr fastsættes en minimumsperiode, der skal overholdes, med hensyn til hvor længe der fortrinsvis skal fodres med modermælk.

(4) For at sikre overholdelsen af et højt dyrevelfærdsniveau, der respekterer artsspecifikke behov inden for økologisk akvakulturproduktion, er det også nødvendigt at fastsætte regler for de enkelte arter eller grupper af arter om belægningsgrad og karakteristika for produktionssystemer og indeslutningssystemer for akvakulturdyr.

(5) Forarbejdede økologiske produkter bør fremstilles efter forarbejdningsmetoder, der garanterer, at produkternes økologiske karakteristika og egenskaber bevares i alle faser af den økologiske produktion. I betragtning af det store antal teknikker, der anvendes til forarbejdning af fødevarer i økologisk produktion, er det ikke muligt at opstille en udtømmende liste over alle de teknikker, der er tilladt. Derfor bør teknikker, der overholder principperne og de relevante produktionsregler som fastsat i forordning (EU) 2018/848, som hovedregel betragtes som tilladte i forbindelse med forarbejdning af fødevarer i økologisk produktion.

(6) For visse teknikker, der anvendes ved forarbejdning af specifikke økologiske fødevarer, kan medlemsstaterne dog have forskellig opfattelse af, hvorvidt en teknik er i overensstemmelse med principperne og de relevante produktionsregler som fastsat i forordning (EU) 2018/848 for fremstilling af specifikke produkter. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at fastsætte regler for, hvordan en sådan teknik kan vurderes, og, hvis den er bekræftet i overensstemmelse med disse principper og produktionsregler, blive godkendt af Kommissionen til fremstilling af specifikke fødevarer, eventuelt på visse betingelser.

(7) Til fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger samt forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a) og litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 kan der være behov for ionbytnings- og adsorptionsteknikker med harpiks for at opfylde de krav til sammensætning, der er fastsat i nævnte forordning og i retsakter vedtaget på grundlag af artikel 11, stk. 1, i nævnte forordning for de pågældende produkter eller i produkter omfattet af Kommissionens direktiv 2006/125/EF . Det er nødvendigt at tillade anvendelse af ionbytnings- og adsorptionsteknikker for disse produktkategorier.

(8) På samme måde som for teknikker, der er tilladt at anvende ved forarbejdning af fødevarer, bør der ikke anvendes teknikker, der genskaber egenskaber, der er gået tabt ved forarbejdning og oplagring af økologisk foder, retter op på følgerne af en forsømmelig forarbejdning af økologisk foder eller på anden måde kan være vildledende med hensyn til den sande karakter af produkter, der skal markedsføres som økologisk foder.

(9) I betragtning af det store antal teknikker, der anvendes til forarbejdning af specifikke foderprodukter i økologisk produktion, er det ikke muligt at opstille en udtømmende liste over alle de teknikker, der er tilladt. Derfor bør teknikker, der overholder principperne og de relevante produktionsregler som fastsat i forordning (EU) 2018/848, som hovedregel være tilladte i forbindelse med forarbejdning af foderprodukter i økologisk produktion.

(10) For visse teknikker, der anvendes ved forarbejdning af specifikke økologiske foderprodukter, kan medlemsstaterne dog have forskellig opfattelse af, hvorvidt en teknik er i overensstemmelse med principperne og de relevante produktionsregler som fastsat i forordning (EU) 2018/848. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at fastsætte regler for, hvordan en sådan teknik kan vurderes, og, hvis den er bekræftet i overensstemmelse med disse principper og relevante produktionsregler, blive godkendt af Kommissionen til fremstilling af specifikke foderprodukter, eventuelt på visse betingelser.

(11) Der bør anvendes økologisk planteformeringsmateriale, økologiske dyr og økologisk akvakulturyngel i økologisk produktion. For at hjælpe de økologiske erhvervsdrivende med at finde oplysninger om deres tilgængelighed, bør hver medlemsstat indføre systemer, der giver erhvervsdrivende, som markedsfører økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale, økologiske dyr eller økologiske akvakulturyngel, mulighed for at gøre oplysninger om deres leverancer offentligt tilgængelige. Nærmere oplysninger om sådanne arter, som de kan levere i tilstrækkelige mængder og inden for en rimelig frist, bør navnlig være offentligt tilgængelige. En gang om året bør medlemsstaterne stille en sammenfatning af disse oplysninger samt oplysninger om undtagelser, som er bevilget i tilfælde af manglende tilgængelighed, til rådighed for Kommissionen.

(12) Småplanter er undtaget fra indsamlingen og udvekslingen af oplysninger om økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale. For at sikre en harmoniseret fremgangsmåde bør der derfor fastsættes en definition af småplanter.

(13) For at opfylde de ernæringsmæssige behov for specifikke proteinforbindelser hos ungt fjerkræ og smågrise på op til 35 kg kan medlemsstaterne tillade brug af ikkeøkologisk proteinfoder i fjerkræ- og svinefoder på strenge betingelser og indtil den 31. december 2025. Med henblik på at udfase disse respektive undtagelser og med henblik på artikel 53, stk. 6, litra c), i forordning (EU) 2018/848 bør Kommissionen overvåge anvendelsen heraf under hensyntagen til udviklingen i tilgængeligheden på markedet for økologisk proteinfoder. Med henblik herpå bør Kommissionen udforme et målrettet spørgeskema, og medlemsstaterne bør årligt forelægge Kommissionen det udfyldte spørgeskema, der sammenfatter de relevante indsamlede oplysninger om tilgængeligheden af økologisk proteinfoder og om de tilladelser, der gives til producenter af fjerkræ og svin, til anvendelse af ikkeøkologisk proteinfoder.

(14) Medlemsstaterne kan også indføre et lignende system med oplysninger om tilgængelighed i forbindelse med racer og linjer, der er tilpasset økologisk produktion, eller økologiske hønniker. I lyset af den mulige udfasning af undtagelser for anvendelse af ikkeøkologiske dyr eller hønniker er det vigtigt at indsamle data om tilgængeligheden af økologisk opdrættede racer og linjer, der særligt er udvalgt med henblik på overholdelsen af økologiske principper og målsætninger. Det er derfor nødvendigt at fastsætte nærmere bestemmelser om de harmoniserede data, som medlemsstaterne skal indberette til Kommissionen og til de øvrige medlemsstater.

(15) Erhvervsdrivende, der har produceret husdyr i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 , vil skulle tilpasse deres produktionssystemer for at opfylde de nye specifikke tekniske krav, der er fastsat i denne forordning vedrørende husdyrtætheden, de strukturelle karakteristika for dyrenes staldanlæg og tilhørende udstyr, de disponible arealer og arealforvaltningen samt bedriftens produktionssystem generelt. Disse tilpasninger vil kræve forskellige tidsfrister afhængig af omfanget af de nødvendige tiltag for at opfylde de nye krav, der er fastsat i denne forordning, samtidig med at der tages hensyn til de igangværende produktioner.

(16) Navnlig bestemmelserne om belægningsgrad, mindste indendørs og udendørs arealer for hønniker og hanekyllinger fra æglæggerlinjer, den maksimale størrelse af udearealer til fjerkræhuse, det maksimale antal etager og udstyr til et effektivt gødningshåndteringssystem i fjerkræhuse med etagesystemer kan indebære konkrete bygge- og anlægsarbejder og investeringer såsom ombygning af anlægget til dyrene og erhvervelse af jord eller en fuldstændig renovering af dyrenes staldanlæg for visse bedrifter eller produktionsenheder, der hidtil har produceret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008. Der bør derfor fastsættes en overgangsperiode på højst otte år fra den 1. januar 2021 for disse bedrifter eller produktionsenheder, således at de kan foretage de nødvendige tilpasninger for at opfylde de nye krav.

(17) Kravet vedrørende svin om, at en minimumsprocentdel af udearealet skal bestå af fast gulv, kan indebære ombygning af udendørs anlæg og ændringer af gødningshåndteringssystemet i bedrifter eller produktionsenheder, som hidtil har produceret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008. Der bør derfor fastsættes en overgangsperiode på højst otte år fra den 1. januar 2021 for disse bedrifter eller produktionsenheder, således at de kan foretage de nødvendige større renoveringsarbejder af husdyrenes udendørs arealer eller udskiftning af udstyr for at opfylde de nye krav.

(18) Også længden af udgangshullerne mellem verandaerne og fjerkræhusets indendørsdel, kravet om faste skillevægge til slagtefjerkræ, bortset fra arten Gallus gallus, samt de specifikke krav til siddepinde og hævede platforme kan indebære konkrete tilpasninger såsom renovering af en del af dyrenes staldanlæg og anskaffelse af nyt udstyr til bedrifter, der hidtil har produceret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008. Der bør derfor fastsættes en overgangsperiode på højst tre år fra den 1. januar 2021 for disse bedrifter eller produktionsenheder, således at de kan foretage de nødvendige tilpasninger af dyrenes staldanlæg eller udskiftning af udstyr for at opfylde de nye krav.

(19) Endelig kan metoden til beregning af de mindste indendørs arealer i fjerkræhuse med en udendørs bygningsdel medføre tilpasninger som f.eks. en stor nedsættelse af belægningsgraden for fjerkræ eller en bygningsrenovering for bedrifter, der hidtil har produceret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008. Der bør derfor fastsættes en overgangsperiode på højst tre år fra den 1. januar 2021 for disse bedrifter eller produktionsanlæg, således at de kan foretage de nødvendige tilpasninger af deres forretningsplaner eller af deres dyrs staldanlæg for at opfylde de nye krav.

(20) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning finde anvendelse fra den dag, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse.

(21) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.03.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet