Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner

Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Olje- og energidepartementets bakgrunnsnotat)

Direktivet inneholder regler for fremgangsmåten ved tildeling av utvinningstillatelser for petroleum. Tildelingskriteriene skal baseres på objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Det gis også regler om ulike former for statlig deltakelse i virksomheten og regler om den statlige stemmegivning i rettighetshavergruppene. Direktivet fastslår medlemslandenes overhøyhet og suverene rettigheter over petroleumsressursene.

Det norske konsesjonssystemet, som er nedfelt i petroleumsloven med tilhørende forskrifter og annet rammeverk ble ved innlemmelsen av direktivet i hovedsak i ansett å være i samsvar direktivet. Endringer i lovverk for å gjennomføre direktivet i norsk rett ble bl.a. foretatt i petroleumsloven §§ 3-3, 3-5 og 3-6 (Ot.prp. nr. 63 (1994–95), og petroleumsforskriften §§ 10, 12 og 13.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.05.1994
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1995
Anvendelsesdato i EU
01.07.1995
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 8.7.1995, p. 2-6
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.09.1995
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.09.1995

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.1997
Anvendes fra i Norge
27.06.1997