Omsetning av et polydimetylsiloksannasert stoff til kontroll av stikkemygg

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/655 av 23. april 2015 om en polydimethylsiloksanbasert formulering brakt i omsetning med henblikk på myggbekjempelse, jf artikkel 3, stk. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2015/655 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on a polydimethylsiloxane-based formulation placed on the market to control mosquitoes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2015)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2015/655 sier at en polydimetylsiloksanbasert formulering til myggbekjempelse ikke skal regnes som et biocidprodukt. Formuleringen tilfører vannspeil en silikonfilm som gjør overflatespenningen så lav at den forhindrer mygglarvers ånding og forhindrer hunnmyggen i å legge egg på vannoverflaten. Formuleringen utgjør en fysisk hindring for myggens mulighet for å formere seg, og i henhold til artikkel 3(1)(a) i biocidforordningen skal ikke produkter med en rent fysisk eller mekanisk virkningsmekanisme regnes som biocidprodukter. Beslutningen er utarbeidet etter henvendelser fra Belgia for å fastsette om denne formuleringen til denne anvendelse er et biocidprodukt. I tillegg foreligger det et korrigendum til beslutning (EU) 2015/655 som retter datoen for utferdigelse av beslutningen fra 23. april 2015 til 24. april 2015 (publisert i Official Journal 29. april 2015 (L 110)).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av beslutning (EU) 2015/655 vil skje ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 24. april 2015 (jf korrigendum publisert i OJ 29. april 2015 (L110)). Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2015
Anvendelsesdato i EU
15.05.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2015
Anvendes fra i Norge
26.09.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0655
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro