Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser

Tittel

Commission Implementing Directive (EU) 2015/1955 of 29 October 2015 amending Annexes I and II to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed

Commission Implementing Directive (EU) 2015/1955 of 29 October 2015 amending Annexes I and II to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder endringer i rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn. Med endringene innføres spesifikke krav som skal følges ved såvareproduksjon av hybridsorter av bygg. Dette er krav til avstand fra andre pollenkilder ved selve dyrkingen. Det stilles også krav til maksimalt innhold av urenheter, og til nivå på hansterilitet i hunkomponenten, i tillegg til sortsidentitet og -renhet. Kravene til nivået på hansterilitet og til sortsidentiteten og -renheten skal kontrolleres i det offentlige kontrollfeltet (official post control test).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten krever en mer spesifikk kontroll av det enkelte såvareparti enn hva som er vanlig for sorter som ikke er hybridsorter, på et offentlig kontrollfelt. Så lenge det ikke er såvareproduksjon av hybridsorter i Norge, vil kravet ikke få noen administrative eller økonomiske konsekvenser. Dersom det skulle bli såvareproduksjon av hybridsorter i Norge, må Mattilsynet som ansvarlig myndighet, opparbeide seg kompetanse om slik produksjon.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Bakgrunnen for å foredle fram hybridsorter av bygg, er å oppnå bedre sykdomsresistens og høyere avling enn hos sorter som ikke er hybrider. Det er ingen norske hybridsorter av bygg på norsk liste over godkjente plantesorter. Foredling av hybridsorter er svært kostnadskrevende og komplisert, og det er ingen planer pr dags dato om å foredle fram norske hybridsorter. Det er imidlertid en viss interesse for å prøve hybridsorter av høstbygg også i norsk landbruk. Forutsatt tilgang på utenlandske sorter med god nok overvintringsevne under norske forhold, er det grunn til å forvente dyrking av hybridsorter i Norge. Dyrking av hybridsorter av rug i Norge, gjøres i dag med importert såvare. Selv om det skulle bli dyrking av hybridsorter av bygg i Norge, er det derfor ikke gitt at det blir noen såvareproduksjon her. Produksjon av såvare av hybridsorter er utfordrende. Det er noe av bakgrunnen for at EU har utviklet mer spesifikke bestemmelser om slik produksjon. Skulle dyrking av hybridsorter av bygg får noe særlig omfang i åra framover, kan det imidlertid tenkes at det vil bli ønske om norskprodusert såvare.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2015
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2016
Anvendelsesdato i EU
01.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 140-143
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2016
Anvendes fra i Norge
01.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015L1955
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro